ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Звено за подпомагане работата на Общински Съвет

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45

Недка Иванова Петрова - главен експерт

еmail - obs@oabsl.bg ;  obs@oabsl.com; obs_bslatina@abv.bg, телефон - (0915) 882 119, стая - 307


Наталия Павлинова Цолова - младши експерт - в отпуск по майчинство замествана от Росица Иванова Иванова - младши експерт 
еmail - obs@oabsl.bg ;  obs@oabsl.com; obs_bslatina@abv.bg, телефон - (0915) 882 162, стая - 306


 1. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет - Текуща страница
 2. ДИРЕКЦИЯ \"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО\"
 3. ДИРЕКЦИЯ \"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ\"
 4. ДИРЕКЦИЯ \"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ\"
 5. ДИРЕКЦИЯ \"ПРАВНА\"
 6. ДИРЕКЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ\"
 7. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 8. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 9. Доклади
 10. Заповеди
 11. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 12. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 13. Други
 14. Инструкции
 15. Вътрешни правила, Правилници
 16. ДИРЕКЦИЯ \"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ\"
 17. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 18. Работно време
 19. Сигнали за корупция
 20. Структура
 21. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
 22. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 23. ЗВЕНО \"ВЪТРЕШЕН ОДИТ\"
 24. Дирекции и звена
 25. ДИРЕКЦИЯ \"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ\"
 26. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “

Потърсете в сайта

Местоположение