ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Други

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45

Програма за управление на кмета на община Бяла Слатина 2011-2015г.

Етичен кодекс за поведение на служителите в общинската администрация

Примерни критерии - влияние

Риск Регистър

Заповед 142 от 06.03.2013 г. за утвърждаване бюджетите на общинските училища и детски градини

Заповед 648 от 22.11.2012г. за подобряване на деловодната дейност в общинска администрация

Протокол от проведеното обсъждане на формулата за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт между общинските училища на територията на община Бяла Слатина

Заповед№ 120/ от 22.02.2013г. за утвърждаване на формула за разпределение на средства - държавна дейност за общински ЦДГ и ОДЗ за 2013г.

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските целодневни детски градини и ОДЗ за 2013г.

Програма за управление на кмета на община Бяла Слатина 2011-2015г.

Етичен кодекс за поведение на служителите в общинската администрация

Заповед 142 от 06.03.2013 г. за утвърждаване бюджетите на общинските училища и детски градини

Заповед 648 от 22.11.2012г. за подобряване на деловодната дейност в общинска администрация

Протокол от проведеното обсъждане на формулата за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт между общинските училища на територията на община Бяла Слатина

Заповед№ 120/ от 22.02.2013г. за утвърждаване на формула за разпределение на средства - държавна дейност за общински ЦДГ и ОДЗ за 2013г.

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските целодневни детски градини и ОДЗ за 2013г.

Стратегия за организационно развитие и управление на рисковете в община Бяла Слатина 2014-2020 година


 1. Други - Текуща страница
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. ДИРЕКЦИЯ \"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО\"
 4. ДИРЕКЦИЯ \"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ\"
 5. ДИРЕКЦИЯ \"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ\"
 6. ДИРЕКЦИЯ \"ПРАВНА\"
 7. ДИРЕКЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ\"
 8. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 9. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 10. Доклади
 11. Заповеди
 12. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 13. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 14. Инструкции
 15. Вътрешни правила, Правилници
 16. ДИРЕКЦИЯ \"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ\"
 17. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 18. Работно време
 19. Сигнали за корупция
 20. Структура
 21. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
 22. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 23. ЗВЕНО \"ВЪТРЕШЕН ОДИТ\"
 24. Дирекции и звена
 25. ДИРЕКЦИЯ \"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ\"
 26. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “

Потърсете в сайта

Местоположение