ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Дата на публикуване: 04.10.2012 09:23

В изпълнение на ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ В сила от 01.05.2009 г.

Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г. Ви съобщаваме, че е създаден ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ ИЛИ ОТДЕЛНИТЕ ВХОДОВЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, които се намират на територията на община Бяла Слатина.

Вписването в регистъра се извършва въз основа на заявление, което се внася в „Център за Информация и Услуги” при Община Бяла Слатина от председателя на управителния съвет или управителя на етажната собственост.

Заявлението можете да изтеглите и от тук

В регистъра се вписват данни за:

1. сградата или отделния вход - местонахождение, идентификатор, година на построяване, вид на строителната система, брой етажи, разгъната застроена площ, брой самостоятелни обекти в сградата;

2. формата на управление - общо събрание или сдружение на собствениците;

3. управителния орган - вид, състав, мандат, адреси и телефони за връзка на членовете на управителния съвет (управителя).

Към заявлението за вписване (по образец) се прилага горепосочената информация, необходима за попълване на данните в регистрационната карта.

Достъп до данните в регистъра имат управителният съвет (управителят) и контролният съвет (контрольорът) относно представляваната от тях етажна собственост, длъжностни лица от общинската администрация, както и органите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.

Редът за водене и образецът на регистъра са указани в НАРЕДБА № 3 от 17 юни 2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост.

За въпроси и повече информация звънете на телефон 0915 882130 или на място в сградата на Общинска Администрация Бяла Слатина - стая 106 първи етаж.


РАЗЯСНЕНИЯ при попълване на ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване на сградата (входа) в регистъра

КНИГА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Примерен правилник

Покана за свикване на общо събрание от управителен съвет

Покана за свикване на общо събрание от контролен съвет

Протокол от общото събрание на собствениците

Искане за свикване на общо събрание - до Управителя


Искане за свикване на общо събрание - до Кмета

Протокол от проведено общо събрание

Съобщение за изготвен протокол


-----------------------------------------------------------------------------------
ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС
Списък на документи които се прилагат  към заявлението.

Извадка от ЗУЕС - Създаване на сдружение на собствениците

РЕГИСТЪР на сдруженията в община Бяла Слатина.

Наименование Брой тегления
регистър на сдружения.doc 112 Изтегли документ с име "регистър на сдружения.doc"

Потърсете в сайта

Местоположение