ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Обществена информация

Дата на публикуване: 04.10.2012 15:49

 РАЗЯСНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

 

Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съгласно Вътрешни правила за достъпа до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в община Бяла Слатина.

 1. Подаване на заявление за достъп до обществена информация

          Заявление за достъп до обществена информация, включително и устна справка можете да подадете:

 • на място в Център за административно обслужване в Общината – писмено;
 • по електронен път изпратено на e-mail: bslatina@oabsl.bg.;
 • по пощата на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68
 • заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Работното време на Центъра за административно обслужване е от понеделник до петък, от 08.30 ч. до 17.30 ч.

Желание за достъп до обществена информация може да се заяви писмено, по електронен път и устно. Независимо от начина на постъпване на заявлението – чрез традиционна или електронна поща, внасяне на ръка в деловодството или устно запитване, то се вписва с пореден номер в Регистъра за достъп до обществена информация, воден в общинска администрация  Бяла Слатина.

 1. Съдържание на заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация

2.1.  Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя.

2.2.  Описание на исканата информация.

2.3. Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.
        Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

 • преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
 • устна справка;
 • копия на материален носител;
 • копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.
  • Адреса за кореспонденция със заявителя.

Когато в заявлението не се съдържат данните по т.1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по т. 2.3.

Забележка: Когато, лицата имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Образец на заявлението за достъп до обществена информация може да получите в Центъра за административно обслужване на общинска администрация – Бяла Слатина, по електронната си поща, като ни изпратите Вашия e-mail адрес или да изтеглите от интернет-страницата на Община Бяла Слатина, в секция „Достъп до обществена информация”  - https://byala-slatina.bg/section-240-content.html .

 

 1. Срокове за разглеждане на заявленията
 2. Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. Срокът, в който се осигурява достъп до обществена информация не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението за предоставянето й.
 3. В случай, че в заявлението не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. В този случай, срокът за разглеждането му започва да тече, от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация до 30 дни,
заявлението се оставя без разглеждане.

 1. Когато поисканата информация е в голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка, срокът за разглеждане може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни.
 2. Когато исканата информация се отнася до 3 - то лице и е необходимо неговото
  съгласие за предоставянето й, срокът за разглеждане на заявлението може да бъде
  удължен, но с не повече от 14 дни.
 3. Когато Община Бяла Слатина не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението, същото се препраща до съответния компетентен орган или юридическо лице, като уведомява за това заявителя.
 4. Ако исканата обществена информация не се намира в Община Бяла Слатина и нямаме данни за местонахождението й, в 14 - дневен срок от постъпване на заявлението, заявителят се уведомява писмено за това.

 

 1. Решение за предоставяне на достъп до исканата обществена информация и получаване на исканата обществена информация

      В 14-дневен срок определено със заповед на кмета лице се произнася по искането с решение за предоставяне или отказ на достъп до информация. Екземпляр от решението и исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.  Когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща решението се изпраща по електронен път.

Когато в заявлението не е посочено лицето, от което изхожда, неговият адрес или не е описана исканата информация, на заявителя се указва в 3-дневен срок да изпрати заявлението си с предупреждение, че в противен случай то ще бъде оставено без разглеждане.

     В решението се посочват:

 • степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
 • срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, като той не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;
 • мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 • формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 • разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

      Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените с Наредба №Н-1 от 07.03.2022г. разходи и представяне на платежен документ, както следва:

 

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

 

Дължимите разходи подлежат на актуализация при настъпили изменения от определените от Министъра на финансите нормативи.

Достъп до обществена информация се предоставя след представяне на платежен документ:

 • приходна квитанция от касата в Центъра за административно обслужване в общинска администрация – Бяла Слатина;
 • разписка за безкасово плащане от ПОС терминала в Центъра за административно обслужване в общинска администрация – Бяла Слатина.
 • банково бордеро, ако заплащането е извършено по банков път. Копие от банковото бордеро може да изпратите по пощата, по факса или по електронен път.

ИНСТИТУЦИЯ  ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

БУЛСТАТ           000193058

АДРЕС УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ № 68

МОЛ ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ

IBAN  BG43 IABG 7494 8402 0262 00

BIC IABG BGSF

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

Код за вид плащане 448007

Основание - предоставяне на обществена информация

 

За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител.

     В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

     В случаите, когато е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, се изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протокол и не се заплащат разходи по предоставянето.

     Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, че ако не се явите в определения за достъп срок или ако не заплатите определените разходи, това се счита за отказ от предоставения Ви достъп до исканата обществена информация.

 1. Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация
 2. Когато се касае за класифицирана информация или друга защитена тайна, в случаите по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ.
 3. Когато достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.
 4. Когато исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ по ЗДОИ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване. Решението се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

Решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се обжалват пред Административен съд - Враца по реда на АПК.

               Разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация не се прилагат:

- когато се касае за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица – чл. 8, т. 1 от ЗДОИ.

- когато се касае за информация, която се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България - чл. 8, т. 2 от ЗДОИ.

-  когато се касае за лични данни – чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ.

- когато се касае за търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци - чл. 17, ал. 2 от ЗДОИ, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 1. В Закона за достъп до обществена информация – (Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 49 от 19.06.2007 г., изм., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 104 от 5.12.2008 г., изм., бр. 77 от 1.10.2010 г., бр. 39 от 20.05.2011 г., изм. и доп., бр. 97 от 11.12.2015 г., в сила от 12.01.2016 г., изм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г., изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г., бр. 15 от 22.02.2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) са регламентирани предпоставките и правилата за достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване.
 2. Във Вътрешни правила за достъпа до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в община Бяла Слатина, които са публикувани на интернет страницата на Община Бяла Слатина на адрес:  https://byala-slatina.bg/section-240-content.html

Потърсете в сайта

Местоположение