ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

РЕГИСТРИ

Дата на публикуване: 29.01.2019 10:58

РЕГИСТРИ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯТА

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия картон

Регистър на техническите паспорти на строежите.

Регистър на Разрешителни за водовземане в община Бяла Слатина

Регистър на домашни и безстопанствени кучета в община Бяла Слатина

Инфорамация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Бяла Слатина

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им.

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП.

Публичен регистър на озеленени площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Регистър на въведените в експлоатация строежи с разрешение за ползване.

Регистър за издадени разрешения за строеж

 

РЕГИСТРИ ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

Регистър Държавен план - прием за учебната 2017 / 2018 г. след завършено основно образование в VІІ клас.

Регистър Държавен план - прием за учебната 2017 / 2018 г. след завършено основно образование в VІІI клас.

 

РЕГИСТРИ ЧИТАЛИЩА, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 

Регистър недвижимо културно наследство.

Регистър на Читалищата в община Бяла Слатина

Регистър на вероизповеданията

РЕГИСТРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Регистър на върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Бяла Слатина, мандат 2016–2019 г.

 

РЕГИСТРИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЛИЦЕНЗИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ 

Регистър "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения"

Регистър за удължено работно време на търговските обекти

Регистър "Таксиметрови автомобили"


Наименование Брой тегления
Разрешения за строеж 10.xls 29 Изтегли документ с име "Разрешения за строеж 10.xls"
техн.паспорти 2.xls 22 Изтегли документ с име "техн.паспорти 2.xls"
Одобрени ПУП 7.xlsx 25 Изтегли документ с име "Одобрени ПУП 7.xlsx"
Въведени в експлоатация 9.xls 32 Изтегли документ с име "Въведени в експлоатация 9.xls"
Допускане до ПУП 6.xls 25 Изтегли документ с име "Допускане до ПУП 6.xls"
Одобрени ПУП 2.xlsx 107 Изтегли документ с име "Одобрени ПУП 2.xlsx"
Допускане до ПУП 2.xls 118 Изтегли документ с име "Допускане до ПУП 2.xls"
Разрешения за строеж 2.xls 116 Изтегли документ с име "Разрешения за строеж 2.xls"
Въведени в експлоатация 2.xls 96 Изтегли документ с име "Въведени в експлоатация 2.xls"
техн.паспорти 2.xls 119 Изтегли документ с име "техн.паспорти 2.xls"
Допускане до ПУП 2.xls 349 Изтегли документ с име "Допускане до ПУП 2.xls"
Разрешения за строеж 2.xls 263 Изтегли документ с име "Разрешения за строеж 2.xls"
Въведени в експлоатация 2.xls 265 Изтегли документ с име "Въведени в експлоатация 2.xls"
Одобрени ПУП 2.xlsx 304 Изтегли документ с име "Одобрени ПУП 2.xlsx"
9vavekspl.xls 337 Изтегли документ с име "9vavekspl.xls"
10razstr.xls 325 Изтегли документ с име "10razstr.xls"
7odobpup.xlsx 267 Изтегли документ с име "7odobpup.xlsx"
6izdaktizr.xls 270 Изтегли документ с име "6izdaktizr.xls"
2tehnpasp.xls 372 Изтегли документ с име "2tehnpasp.xls"
regver0321.xlsx 413 Изтегли документ с име "regver0321.xlsx"

Потърсете в сайта

Местоположение