ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

РЕГИСТРИ

Дата на публикуване: 29.01.2019 10:58

РЕГИСТРИ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯТА

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия картон

Регистър на техническите паспорти на строежите.

Регистър на Разрешителни за водовземане в община Бяла Слатина

Регистър на домашни и безстопанствени кучета в община Бяла Слатина

Инфорамация за предадени за оползотворяване отпадъци в община Бяла Слатина

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им.

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП.

Публичен регистър на озеленени площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Регистър на въведените в експлоатация строежи с разрешение за ползване.

Регистър за издадени разрешения за строеж

 

РЕГИСТРИ ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

Регистър Държавен план - прием за учебната 2017 / 2018 г. след завършено основно образование в VІІ клас.

Регистър Държавен план - прием за учебната 2017 / 2018 г. след завършено основно образование в VІІI клас.

 

РЕГИСТРИ ЧИТАЛИЩА, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 

Регистър недвижимо културно наследство.

Регистър на Читалищата в община Бяла Слатина

Регистър на вероизповеданията

РЕГИСТРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Регистър на върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Бяла Слатина, мандат 2019–2023 г.

Регистър на върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет Бяла Слатина, мандат 2016–2019 г.

 

РЕГИСТРИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЛИЦЕНЗИ, РАЗРЕШИТЕЛНИ 

Регистър "Места за настаняване и заведения за хранене и развлечения"

Регистър за удължено работно време на търговските обекти

Регистър "Таксиметрови автомобили"


Наименование Брой тегления
registyr vyrnati re6.xlsx 62 Изтегли документ с име "registyr vyrnati re6.xlsx"
Одобрени ПУП 2.xlsx 98 Изтегли документ с име "Одобрени ПУП 2.xlsx"
Допускане до ПУП 2.xls 90 Изтегли документ с име "Допускане до ПУП 2.xls"
техн.паспорти 2.xls 85 Изтегли документ с име "техн.паспорти 2.xls"
Разрешения за строеж 2.xls 93 Изтегли документ с име "Разрешения за строеж 2.xls"
Въведени в експлоатация 2.xls 87 Изтегли документ с име "Въведени в експлоатация 2.xls"
техн.паспорти 2.xls 167 Изтегли документ с име "техн.паспорти 2.xls"
Разрешения за строеж 10.xls 181 Изтегли документ с име "Разрешения за строеж 10.xls"
Допускане до ПУП 6.xls 198 Изтегли документ с име "Допускане до ПУП 6.xls"
Одобрени ПУП 7.xlsx 191 Изтегли документ с име "Одобрени ПУП 7.xlsx"
Въведени в експлоатация 9.xls 200 Изтегли документ с име "Въведени в експлоатация 9.xls"
Одобрени ПУП 2.xlsx 315 Изтегли документ с име "Одобрени ПУП 2.xlsx"
Допускане до ПУП 2.xls 294 Изтегли документ с име "Допускане до ПУП 2.xls"
Разрешения за строеж 2.xls 342 Изтегли документ с име "Разрешения за строеж 2.xls"
Въведени в експлоатация 2.xls 312 Изтегли документ с име "Въведени в експлоатация 2.xls"
техн.паспорти 2.xls 342 Изтегли документ с име "техн.паспорти 2.xls"
Одобрени ПУП 2.xlsx 577 Изтегли документ с име "Одобрени ПУП 2.xlsx"
Въведени в експлоатация 2.xls 568 Изтегли документ с име "Въведени в експлоатация 2.xls"
Разрешения за строеж 2.xls 537 Изтегли документ с име "Разрешения за строеж 2.xls"
Допускане до ПУП 2.xls 613 Изтегли документ с име "Допускане до ПУП 2.xls"
9vavekspl.xls 591 Изтегли документ с име "9vavekspl.xls"
10razstr.xls 628 Изтегли документ с име "10razstr.xls"
7odobpup.xlsx 496 Изтегли документ с име "7odobpup.xlsx"
6izdaktizr.xls 562 Изтегли документ с име "6izdaktizr.xls"
2tehnpasp.xls 660 Изтегли документ с име "2tehnpasp.xls"
regver0321.xlsx 784 Изтегли документ с име "regver0321.xlsx"

Потърсете в сайта

Местоположение