ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Проекти на нормативни документи

Дата на публикуване: 09.06.2022 15:30
Доклад за екологична оценка (ДЕО), приложенията към него и проекта на актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО) в България – Национална програма в съответствие с Директива 2011/70/Евратом - публикувано на 19.09.2023 г. 

Мотиви към проект на Програма за енергийна ефективност на Община Бяла Слатина за периода 2023-2027г. - публикувано на 28.07.2023 г.


Програма за енергийна ефективност 2023 – 2027 г. -публикувано на 28.07.2023 г.
Приложение 1


Съобщение 

Относно: Публикуване за обществено обсъждане на проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Бяла Слатина

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община Бяла Слатина, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да дадат становища по проекта на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Бяла Слатина

Формата за участие от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и мнения, които могат да бъдат подадени в 30-дневен срок, считано от 16.03.2023г. в деловодството на Общинска администрация-Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68 или на e-mail bslatina@oabsl.bg, лице за контакт: Петър Петров-Заместник-кмет „Проекти и финанси“, 0896 870 200.

Съобщение
Мотиви
Проект на наредба
Приложение 1а
Приложение 1б 
устройствени зони
карта на Бяла Слатина

 
дата на публикуване 16.03.2023 г.


Планиране на социалните услуги от общините на територията на област Враца във връзка с изготвянето на Национална карта на социалните услуги в Република България - Проект! - публикувано на 24.02.2023 г.
 Анализ
 Протокол
 Предложение
 Приложение


Наредба № 29 За таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд - Проект! - публикувано на 17.02.2023 г.
Мотиви към проект за приемане на Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд на територията на Община Бяла Слатина - 17.02.2023 г.

Проект! Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бяла Слатина за периода 2022-2024г. - публикувано на 17.11.2022 г. 


Приемане на План-сметка за Дейност “Чистота” за 2023 година на Община Бяла Слатина - Проект! - публикувано на 17.11.2022

Калкулации 
План-сметка
Уведомление


Проект за изменение на Наредба № 18 за определяне размера на местните данъци на територията на община Бяла Слатина.  - публикуван на 15.11.2022 г.


Проект.  Приемане на механизъм за разпределение на субсидии между дружествата, изпълняващи превози по междуселищни линии от транспортните схеми на Община Бяла Слатина. - публикуван на 23.09.2022 г.


Проект на Наредба за отпускане на стипендии на студенти и специализанти. На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекта на нормативен акт, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на интернет страницата на Община Бяла Слатина, се приемат предложения и становища, относно така изготвеният проект.  - публикуван на 26.08.2022 г.


Докладна записка за относно изменение на Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина - публикувано на 09.06.2022 г.

Частична оценка на въздействието и мотиви (доклад) за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина - публикувано на 09.06.2022 г.

Проект за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина (раздел XII  и чл.46е ) - публикувано на 10.05.2022 г.
докладна от инж. Иво Цветков, кмет на Община Бяла Слатина относно изменение на Наредба № 5 - публикувано на 10.05.2022


Програма за опазване на околната среда на община Бяла Слатина  2022-2028 година - публикувано на 18.03.2022 г.


Проект за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина.


Проект за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет Бяла Слатина за общинската охранителна дейност.  - публикувано на 28.02.2022 г. 


Проект за изменение на Наредба № 9 на Общински съвет Бяла Слатина за поддържане екологията и опазване на чистотата, зелените площи и дълготрайната дървесна растителност на територията на община Бяла Слатина.  - публикувано на 28.02.2022 г.


Проект за изменение на Наредба № 2 на Общински съвет Бяла Слатина за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Бяла Слатина.  - публикувано на 28.02.2022 г.


Проект за изменение на Наредба № 1 на Общински съвет Бяла Слатина за опазване на обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на община Бяла Слатина. - публикувано на 28.02.2022 г.


Проект за Програма за овладяване на популацията набезстопанствените кучета на територията на община Бяла Слатина - публикувано на 07.02.2022 г.


Проект за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина.  - публикувано на 06.12.2021 г.


Проект на Приемане на План-сметка за Дейност “Чистота” за 2022 година на Община Бяла Слатина - публикуван на 18.11.2021 г. 


Програма за управление на отпадъците на Община Бяла Слатина за периода 2021 -2028 г. - публикувано на 06.10.2021 г.


Проект План за действие на община Бяла Слатина в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация 2021-2023 г. 


Провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на Общ Устройствен план на община Бяла Слатина (ИОУП)


Проект за изменение на Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  - публикувано на 24.06.2021 г


Проект на План за Интегрирано Развитие на Общината (актуализиран вариант след консултации с РИО Враца) за периода 2021 - 2027 г.

Решение № ВР - 6 - ЕО / 2021 - за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на община Бяла Слатина 2021 - 2027.


Проект на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица,
живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Бяла Слатина - публикувано на 25.03.2021 г. 

1. Мотиви 
2. Проект на правилник


Oбществено обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на община Бяла Слатина за периода 2021-2027 г.  - публикувано на 09.04.2021 г.


Проект за изменение на Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  - публикувано на 08.03.2021 г.


Проект за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина.  - публикувано на 08.03.2021 г.


Проект на НАРЕДБА за реда и условията за упражняване правата на Община Бяла Слатина в търговски дружества с общинско участие в капитала. - публикувано на 19.02.2021 г.

Изменение и допълнение на Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина - публикувано на 03.02.2021 г.


Проект на изменение на Наредба №6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  - публикувано на 03.02.2021 г.


Проект на Наредба №10 на Общински съвет Бяла Слатина за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Бяла Слатина (Приета с Решение No 643 /28.11.2013 г., Изменена и допълнена с Решение № 342 / 31.01.2017г.; и Решение № 296 / 23.12.2020 г. на Общински съвет – Бяла Слатина ) - публикувано на 04.01.2021 г.


Проект на Изменение на Наредба №10 на Общински съвет Бяла Слатина  - публикивано на 26.11.2020 г.


Проект   ОБОБЩЕНИ  КАЛКУЛАЦИИ  ЗА  2021  ГОД. на ОП "ЧИСТОТА  И  СТРОИТЕЛСТВО "  ГР. БЯЛА  СЛАТИНА.


Проект  ПЛАН - СМЕТКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"  ЗА 2021г. 


Проект за допълнение на Наредба №5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина. - публикувано на 27.07.2020 г.


Проект на наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Бяла Слатина. На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове.  -  публикувано на 24.07.2020 г.


Проект на Промяна на Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - публикувано на: 14.05.2020 г.
Проект на Промяна на Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - публикувано на: 03.04.2020 г.
Проект на Промяна на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина  и частична оценка на въздействието.  - публикувано на 10.03.2020 г.

Дългосрочна програма за насърчаването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Бяла Слатина за периода 2020-2029 г.

Докладна записка от инж. Иво Цветков, относно: изменение на Наредба №18 на Общински съвет Бяла Слатина за определяне размера на местните данъци на територията на община Бяла Слатина. - публикувано на 27.12.2019 г.

Докладна записка от инж. Иво Цветков, относно: изменение на Наредба №5 на Общински съвет Бяла Слатина за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина.  - публикувана на 19.11.2019 г.

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Иво Ценов Цветков - Кмет на Община Бяла Слатина относно: Приемане на План-сметка за Дейност “Чистота” за 2020 година на Община Бяла Слатина.   - публикувано на 15.11.2019 г.

Предложение за Актуализиране на Общинска Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Бяла Слатина.  - публикувано на 13.06.2019 г.

Проект за Изменение на Наредба № 5 на Общински съвет Бяла Слатина за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина.- публикувано на 18 март 2019 г.

Проект на нова Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Бяла Слатина и издаване на сертификат клас В. - публикувано на 13.02.2019 г. 14:34 часа 

Програма за опазване на околната среда на община Бяла Слатина за периода 2019 – 2021 г. - публикувано на 24.01.2019 г. в 13:30 часа.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Бяла Слатина за периода 2019 – 2021 г.   - публикувано на 24.01.2019 г. 13:20 часа.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Бяла Слатина през 2019 г.  - публикувано на 31.12.2018 г. в 11:30 часа.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за определянето размера на местните данъци на територията на община Бяла Слатина. Публикувано на 10.12.2018 г. 16:00 часа.
Изменение на Наредба №5 на Общински съвет Бяла Слатина за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина.  Публикувано на 06.11.2018 г.  14:00 часа.
Проект на изменение на Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла Слатина, във връзка с наемната цена на пасища, мери и ливади общинска собственост.  Публикувано на 22.10.2018 г. 13:30 часа.
Проект / Изменение на Наредба №1 на Общински съвет Бяла Слатина за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на община Бяла Слатина. Публикувано на 16.10.2018 г.  14:05 часа.
Докладна от Кмета на общината, относно измемение на чл.22 от Наредба 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина. Публикувано на 26.07.2018 г.

Докладна от Кмета на общината, относно измемение на чл.24 ал.1 от Наредба 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  Публикувано на 26.07.2018 г.


Изменение в Наредба №6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.
Проект на наредба № 26 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на община Бяла Слатина.

Допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина. Предложение за приемане тарифа за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост.
Публикувано на 12 февруари 2016 г. 
Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2016 г.
Общински план за младежта 2016 г.
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 2015-2019 г.
 

Наименование Брой тегления
ДЕО и Старегия за УРАО и УОЯГ.zip 1 Изтегли документ с име "ДЕО и Старегия за УРАО и УОЯГ.zip"
Програма за енергийна ефективност Община Бяла Слатина 2023 2027.pdf 13 Изтегли документ с име "Програма за енергийна ефективност Община Бяла Слатина 2023 2027.pdf"
tablitza-2023-obekti-ee.pdf 25 Изтегли документ с име "tablitza-2023-obekti-ee.pdf"
Мотиви Програма ЕЕ на Община Бяла Слатина 2023 2027.pdf 43 Изтегли документ с име "Мотиви Програма ЕЕ на Община Бяла Слатина 2023 2027.pdf"
карта Бяла Слатина.pdf 205 Изтегли документ с име "карта Бяла Слатина.pdf"
устройствени зони.pdf 255 Изтегли документ с име "устройствени зони.pdf"
Наредба 30 градска среда за сайта.doc 283 Изтегли документ с име "Наредба 30 градска среда за сайта.doc"
Приложение 1а.pdf 251 Изтегли документ с име "Приложение 1а.pdf"
Приложение 1б.pdf 202 Изтегли документ с име "Приложение 1б.pdf"
Съобщение обществено обсъждане на Наредба градска среда.doc 241 Изтегли документ с име "Съобщение обществено обсъждане на Наредба градска среда.doc"
Мотиви Наредба градска среда.docx 208 Изтегли документ с име "Мотиви Наредба градска среда.docx"
Протокол.pdf 306 Изтегли документ с име "Протокол.pdf"
Приложение № 1 последно за областта.xlsx 280 Изтегли документ с име "Приложение № 1 последно за областта.xlsx"
Предложение.pdf 307 Изтегли документ с име "Предложение.pdf"
Анализ.pdf 289 Изтегли документ с име "Анализ.pdf"
ВЕИ БЯЛА СЛАТИНА 2022 2024.docx 463 Изтегли документ с име "ВЕИ БЯЛА СЛАТИНА 2022 2024.docx"
Калкулации- 2023 -ТБО.xlsx 493 Изтегли документ с име "Калкулации- 2023 -ТБО.xlsx"
уведомление.doc 507 Изтегли документ с име "уведомление.doc"
Докладна проект_plan-smetka_4istota-2023.doc 468 Изтегли документ с име "Докладна проект_plan-smetka_4istota-2023.doc"
План сметка 2023.xlsx 476 Изтегли документ с име "План сметка 2023.xlsx"
nar_18_proektІ_izm.doc 455 Изтегли документ с име "nar_18_proektІ_izm.doc"
saobstenie_prevoz.doc 585 Изтегли документ с име "saobstenie_prevoz.doc"
Nar_stipendii_publ.doc 585 Изтегли документ с име "Nar_stipendii_publ.doc"
Dokladna Naredba 5.docx 849 Изтегли документ с име "Dokladna Naredba 5.docx"
Otsenka na vuzdeistvieto.doc 892 Изтегли документ с име "Otsenka na vuzdeistvieto.doc"
ПООС 2022 - 2028.docx 909 Изтегли документ с име "ПООС 2022 - 2028.docx"
оценка на въздействието.doc 957 Изтегли документ с име "оценка на въздействието.doc"
докладна такси плувен басейн.docx 998 Изтегли документ с име "докладна такси плувен басейн.docx"
докладна наредба 5 такси ясли и градини.doc 1256 Изтегли документ с име "докладна наредба 5 такси ясли и градини.doc"
proekt_izm_nar_11.doc 1176 Изтегли документ с име "proekt_izm_nar_11.doc"
proekt_izm_nar_1.doc 1106 Изтегли документ с име "proekt_izm_nar_1.doc"
proekt_izm_nar_2.doc 1187 Изтегли документ с име "proekt_izm_nar_2.doc"
proekt_izm_nar_9.doc 1190 Изтегли документ с име "proekt_izm_nar_9.doc"
prog_ku4eta_proekt 2022.doc 1254 Изтегли документ с име "prog_ku4eta_proekt 2022.doc"
докладна наредба 5 спортна зала.doc 1561 Изтегли документ с име "докладна наредба 5 спортна зала.doc"
ТБО-2022-план-сметка.rar 1639 Изтегли документ с име "ТБО-2022-план-сметка.rar"
План интеграция 2021-2023 Община Бяла Слатина (1).docx 1718 Изтегли документ с име "План интеграция 2021-2023 Община Бяла Слатина (1).docx"
Обществено обсъждане ОУП Бяла Слатина 26102021.doc 1726 Изтегли документ с име "Обществено обсъждане ОУП Бяла Слатина 26102021.doc"
proekt.doc 2091 Изтегли документ с име "proekt.doc"
MOSV_Res6EO21.pdf 2070 Изтегли документ с име "MOSV_Res6EO21.pdf"
piro2021-2027.doc 1944 Изтегли документ с име "piro2021-2027.doc"
pravilnik_byala_slatina.docx 2028 Изтегли документ с име "pravilnik_byala_slatina.docx"
motivi.docx 1917 Изтегли документ с име "motivi.docx"
Final_2021-2027.pdf 1897 Изтегли документ с име "Final_2021-2027.pdf"
nar5otmRIE.doc 1965 Изтегли документ с име "nar5otmRIE.doc"
nar6promRIE.doc 2156 Изтегли документ с име "nar6promRIE.doc"
prnar-obshtdrbsl.docx 2014 Изтегли документ с име "prnar-obshtdrbsl.docx"
dokladna_taksi_nova.docx 2126 Изтегли документ с име "dokladna_taksi_nova.docx"
izmnar6012021.doc 2065 Изтегли документ с име "izmnar6012021.doc"
publik1220.doc 2180 Изтегли документ с име "publik1220.doc"

Потърсете в сайта

Местоположение