ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ"

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Десислава Красимирова Стефанова  - главен експерт изпълняващ функциите директор на дирекция 
еmail: bslatina@oabsl.bg,  тел: 0915/ 882 146,  стая: 503

Весна Симеона Маринков-Павлова  -  главен експерт
еmail: bslatina@oabsl.bg,  тел: 0915/ 882 151,  стая: 507

Дарина Георгиева Кръстева-Вълешкова - главен експерт
еmail: bslatina@oabsl.bg,  тел: 0915/ 882 149,  Стая: 505

Веселка Александрова Веселинова - Дудова - младши експерт
еmail: bslatina@oabsl.bg,  0915 / 882 147,  стая: 502


Теменуга Александрова Радкова - Георгиева -  секретар МКБППМН
еmail: bslatina@oabsl.bg,  тел: 0915/ 882 150,  стая: 506


 1. ДИРЕКЦИЯ \"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ\" - Текуща страница
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. ДИРЕКЦИЯ \"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО\"
 4. ДИРЕКЦИЯ \"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ\"
 5. ДИРЕКЦИЯ \"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ\"
 6. ДИРЕКЦИЯ \"ПРАВНА\"
 7. ДИРЕКЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ\"
 8. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 9. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 10. Доклади
 11. Заповеди
 12. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 13. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 14. Други
 15. Инструкции
 16. Вътрешни правила, Правилници
 17. ДИРЕКЦИЯ \"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ\"
 18. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 19. Работно време
 20. Сигнали за корупция
 21. Структура
 22. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
 23. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 24. ЗВЕНО \"ВЪТРЕШЕН ОДИТ\"
 25. Дирекции и звена
 26. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “

Потърсете в сайта

Местоположение