ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ЗВЕНО "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Ивка Николаева Горелска  -  вътрешен одитор
Email - bslatina@oabsl.bg, тел. 0915 882 139,
стая 408
Петя Кръстинова Петрова  -  вътрешен одитор, 
Email - bslatina@oabsl.bg,  тел. 0915 882 139  стая 408

 1. ЗВЕНО \"ВЪТРЕШЕН ОДИТ\" - Текуща страница
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. ДИРЕКЦИЯ \"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО\"
 4. ДИРЕКЦИЯ \"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ\"
 5. ДИРЕКЦИЯ \"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ\"
 6. ДИРЕКЦИЯ \"ПРАВНА\"
 7. ДИРЕКЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ\"
 8. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 9. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 10. Доклади
 11. Заповеди
 12. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 13. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 14. Други
 15. Инструкции
 16. Вътрешни правила, Правилници
 17. ДИРЕКЦИЯ \"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ\"
 18. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 19. Работно време
 20. Сигнали за корупция
 21. Структура
 22. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
 23. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 24. Дирекции и звена
 25. ДИРЕКЦИЯ \"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ\"
 26. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “

Потърсете в сайта

Местоположение