ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45

Радинка   Евгениева   Коцева -  директор на дирекция
еmail - esgraon@b-trust.org  тел. (0915) 882 122, стая - 104


 инж. Иван   Христов   Петров - главен експерт
еmail - ipetrov@oabsl.bg, телефон - (0915) 882 110, стая - 210


Диана   Николаева   Димитрова  - старши експерт 
еmail - esgraon@b-trust.org, телефон - (0915) 882 125, стая - 111


Ива Емилова Василева - главен специалист.
еmail - esgraon@b-trust.org, телефон - 882-105, стая - ЦАО


Галя Василева Недкова -  специалист
еmail - esgraon@b-trust.org, телефон - (0915) 882 125, стая - 111


Ивка   Георгиева   Начева  - младши експерт
еmail - bslatina@oabsl.bg, телефон - (0915) 882 103, стая - ЦАО


Калинка Атанасова Борисова  - специалист
еmail - bslatina@oabsl.bg, телефон - (0915) 882 103, стая - ЦАО


инж. Мадлена Цветанова Съйнова - младши експерт
еmail - bslatina@oabsl.bg, телефон - (0915) 882 157, стая - 101


Иво Николаев Петков - специалист, 
еmail - bslatina@oabsl.bg, телефон - 0915 882 157, стая - 101


Вакантна длъжност - младши експерт ОМП 


 1. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “ - Текуща страница
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. ДИРЕКЦИЯ \"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО\"
 4. ДИРЕКЦИЯ \"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ\"
 5. ДИРЕКЦИЯ \"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ\"
 6. ДИРЕКЦИЯ \"ПРАВНА\"
 7. ДИРЕКЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ\"
 8. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 9. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 10. Доклади
 11. Заповеди
 12. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 13. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 14. Други
 15. Инструкции
 16. Вътрешни правила, Правилници
 17. ДИРЕКЦИЯ \"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ\"
 18. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 19. Работно време
 20. Сигнали за корупция
 21. Структура
 22. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
 23. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 24. ЗВЕНО \"ВЪТРЕШЕН ОДИТ\"
 25. Дирекции и звена
 26. ДИРЕКЦИЯ \"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ\"

Потърсете в сайта

Местоположение