ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Вътрешни правила, Правилници

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Вътрешни правила за реда на работа и съхранение на електронни документи, подписани с УЕП в Общинска администрация Бяла Слатина

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Бяла Слатина

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Бяла Слатина

Вътрешни правила за пропускателния режим в сградата на Община Бяла Слатина

Вътрешни правила за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности, в контекста на изпълнение на проекти, финансирани от ЕС в Община Бяла Слатина

Вътрешни правила за мониторинг и процедури за извършване на проверки на място и верификация на искания за средства по проекти, финансирани от Оперативна Програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.

Вътрешни правила във връзка с процеса на искания за отпускане на средства и контрол на разходите по проекти, финансирани от Оперативна Програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в община Бяла Слатина


Вътрешни правила за заплатите на работещите по служебни и по трудови право-отношения в делегираната от държавата дейност в “Общинска администрация” на община Бяла Слатина

Вътрешните правила за изпълнение на закона за достъп до обществена информация в община Бяла Слатина

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Бяла Слатина / отм. със заповед № 754/27.12.2013 г. на кмета на общината/


Устройствен правилник

Правилник за вътрешния ред и организацията на работа на служителите в Общинска администрация Бяла Слатина

 1. Вътрешни правила, Правилници - Текуща страница
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. ДИРЕКЦИЯ \"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО\"
 4. ДИРЕКЦИЯ \"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ\"
 5. ДИРЕКЦИЯ \"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ\"
 6. ДИРЕКЦИЯ \"ПРАВНА\"
 7. ДИРЕКЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ\"
 8. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 9. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 10. Доклади
 11. Заповеди
 12. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 13. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 14. Други
 15. Инструкции
 16. ДИРЕКЦИЯ \"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ\"
 17. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 18. Работно време
 19. Сигнали за корупция
 20. Структура
 21. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
 22. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 23. ЗВЕНО \"ВЪТРЕШЕН ОДИТ\"
 24. Дирекции и звена
 25. ДИРЕКЦИЯ \"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ\"
 26. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “

Потърсете в сайта

Местоположение