ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Местоположение

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45

Община Бяла Слатина заема средищно положение в СеверозападнаБългария и е на почти еднакво разстояние от р. Дунав и Предбалкана. Общинскиятцентър гр. Бяла Слатина отстои на 48 км. североизточно от гр. Враца на 23°57' източна дължина и 43°28' северна ширина. Като средище се намира в центъра натриъгълника, обособен от трите града Враца, Монтана и Плевен и е разположен вДунавската хълмиста равнина върху терасите на р. Скът с надморска височина 126м. за град Бяла Слатина при средна за общината 202 м.

Община Бяла Слатина попада в административните граници на Област Враца и се намира в централната западна част на Северозападния район за планиране. Тя граничи с повечето от другите общини, попадащи в областта, а именно: на север това са общините Оряхово и Мизия, на запад – Хайредин, Борован и Враца, на юг – Мездра и Роман. На изток обаче Община Бяла Слатина граничи с общините Червен бряг и Кнежа, които попадат в административните граници на Област Плевен.

 


Потърсете в сайта

Местоположение