ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Водни ресурси

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45

През територията на град Бяла Слатина преминава река Скът. Дължината на р. Скът е 134 км. с водосборна площ 1074 кв.км. Реката е от трета категория. Почвите са льосови и това дава възможност за  бързо оттичане (поемане)  на повърхностните  води. За това спомага и общия наклон на града.

Водните ресурси се разпределят както следва:

·         Реки                                               1  670 дка

·         Блата и рибарници                        1  100 дка

·         Язовири  и напоителни канали      4  700 дка

 По значителни отводнителни артерии, протичащи транзитно през района са р. Скът, р. Бриша и р. Марла. Общата площ на течащите през територията на общината реки е 1 802 дка. Режимът им се формира в Стара планина и тук претърпява по-съществени изменения през топлото полугодие.


Потърсете в сайта

Местоположение