ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Горски фонд

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Горският фонд е 8.9 % и заема предимно южните участъци наобщината. Основната горска растителност на района е представена  с благуново-церови и горунови екосистеми,предимно с ниска продуктивност. Дървостойте имат предимно издънков произход инеравномерна структура. Средната им възраст е 50 години, а преобладаващата склопеност– 0,6. В някой участъци в дървостоя участва и келявият габър, дръжкоцветния дъби летния дъб и др. Вторични фитоценози в района се образуват също и от редицахрастови и тревни видове – шипка, глог, трънки, къпини, гъби, ягоди др.
Вминалото горските екосистеми са заемали много по-големи площи. Те са покривали почти изцяло сивите горски и частот черноземните почви. Днес те са разпространени предимно върху теренинеподходящи  за селскостопанскаобработка. Във връзка с това естествената растителност  е претърпяла изменения. Селскостопанскителандшафти в района заемат площите на унищожените благунови и церови екосистеми.
В момента иглолистните гори заемат незначителна част 3032дка (6.6%) – бял и черен бор, а широколистните високостеблени гори са 7239 дка(15.95%) от територията на общината.
Най-често срещани дървесни видове са акацията, дъбът, букът,липата, орехът и тополата.
През последнитегодини незаконната сеч се превърна в бедствие за горските терени, което налагав бъдеще провеждането на залесителни мероприятия с иглолистни и широколистивидове. Ежегодното залесяване с акация, дъб, топола, липа и другигорски видове ще компенсира в бъдеще тежките загуби на дървеснарастителност.
Основната съставкана почвената покривка са излужените и лесивирани черноземи, които следватзонално успоредно на карбонатните черноземи. В южните части на района сесрешат  и сиви горски почви.
Фауната есъставена предимно от евросибирски и европейски видове. Ендемичните животинскивидове имат ограничен брой. Характерни за бозайниците са степните  видове животни, мишка, заек, лалугер,таралеж, пор и др. От дивеча стопанско значение имат сърната, дивата свиня изаекът. Типични представители на птичия свят са яребицата, фазан, лястовица, врабец и др.
 

Потърсете в сайта

Местоположение