ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Почви и минерални ресурси

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
  Почви
Преобладаващият почвен тип се характеризира със средно до силно мощен излужен чернозем развит върху тежки глинести минерали. Мощността на хумусния хоризонт е средно 80 – 130 см. Хумусното съдържание в орния слой се движи в границите 1,9 – 3,5%, което постепенно намалява на дълбочината на почвата.
Преобладаващите черноземни почви са подходящи за отглеждане на зърнено-фуражни култури и трайни насаждения.

Полезни изкопаеми
Територията на общината е бедна на полезни изкопаеми, но се срещат залежи на различни строителни материали (чакъли, пясъци и варовици).
В геоложко отношение района е сравнително добре проучен. Проведени са  картировъчни, сеизмични и сондажни проучвания. Благодарение на сеизмичните проучвания бяха открити в дълбочина положителни структури, което от своя страна позволи по-късно да се направи и нефтопроучване на района, което даде положителен резултат .
 
В близост до с. Бърдарски геран през 1976 г. е открито газо-нефтено находище, което не е разработено.

Потърсете в сайта

Местоположение