Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 - заявление по образец; - Тук

 - документ за самоличност на титуляра;

 - пълномощно за трето лице

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. трето; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Център за информация и услуги
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: Експресна – до 2 ч.; Обикновена – 2 дни
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: 10.00 лв.; 4.00 лв.
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0915/882-105; 0915/882-125