ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

"ОС" Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ


Правно основание

чл. 36 от Закона за общинскатасобственост (ЗОС)

чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 47 отЗакона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Наредба№ 5 за определянето и администрирането на местните таксии цени на услугина територията на Община Бяла Слатина


Характеристика

Съсобственостсъществува когато правото на собственост върху имота принадлежи общо на две илиповече лица. Способите за възникване на съсобственост могат да бъдат различни,но биха могли да се обособят главно четири – наследяване, правна сделка, закон,административен акт. По принцип всеки съсобственик може да си служи с общатавещ съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другитесъсобственици да си служат с нея според правата им. Общата вещ се използва иуправлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече отполовината от нея. Съсобствеността обаче може винаги да бъде прекратена поискане на някой от съсобствениците.


            Прекратяванетона съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица илиюридически лица се извършва след решение на общинския съвет по един от следнитеначини:

- делба;

- продажба на частта на общината;

- откупуване частта на физическите лица или юридическите лица;

- замяна на идеални части с друг равностоен имот.

Делбата можеда е съдебна или доброволна, като доброволната делба се осъществява чрез даванеили получаване в дял на реални части от имота или чрез получаване собственосттана целия имот от един от съсобствениците с изплащане частите на останалитесъсобственици в брой, когато имотът е реално неподеляем.
            Възоснова на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед исключва договор.

Съсобствеността,възникнала вследствие влязло в сила решение за изменение на ПУП, се прекратявакогато съсобственият имот не може да бъде реално поделен на отделни имоти,отговарящи на изискванията за самостоятелен УПИ.


Процедура по извършване на административнатауслуга

 

I.Компетентен орган

Прекратяванетосе извършва след решение на общинския съвет, въз основа на което кметът наобщината издава заповед и сключва договор.


II. Заявител

Съсобственосттавърху недвижими имоти между общината и физически или юридически лица сепрекратява по предложение на съсобствениците до кмета на общината или поинициатива на кмета на общината.


III. Нормативно установени изисквания

За упражняванена правото следва да е възникнала и да съществува съсобственост между общинатаи други юридически лица или физически лица.

Прекратяванена съсобствеността се извършва само при наличие на съставен акт за общинскасобственост (АОС) за частта от имота собственост на общината.


IV. Необходими документи

Запрекратяване на съсобственост се подава заявление, към което се прилагат:

- документ за собственост;

- актуални скици на имота отдействащия регулационен план и от служба по геодезия, картография и кадастър спопълнен кадастър – в случаите, когато съответния имот попада в територия, закоято са одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър по реда на ЗКИР;

- извадка отвлязъл в сила застроителен план;

- удостоверение за наследници - при необходимост;

- други документи – при необходимост;

- документ за платена такса за възлагане на пазарна оценка.


V. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението сеподава в Центъра за информация и услуги (ЦИУ) в сградата на Община Бяла Слатина.Преписката се регистрира в електронната система за документооборот и получававходящ номер.


1. Процедура при прекратяване на съсобственоствърху имот след решение на Общинския съвет

Образуванатавъз основа на заявлението преписка се насочва за преглед към директор дирекция "Общинскасобственост обществени поръчки и екология", в рамките на три дни. Следтова преписката се дава за окомплектоване с АОС. Окомплектоването се извършва врамките на 15 дни, когато има съставен АОС, а ако няма, се предприема процедурапо съставянето му и вписване в Службата по вписванията, като срокът се увеличавана 237дни.

След окомплектованена преписката с АОС, в рамките на 3 дни, се възлага изготвянето на пазарнаоценка, която се изготвя от независим оценител на имоти в срок от 7 дни.

В срок 12 дни се изготвяпредложение до Общински съвет Бяла Слатина за прекратяване на съсобственосттаот експерт "Общинска собственост обществени поръчки и екология" и сесъгласува от директор дирекция „ОСОПЕ”. Общинският съвет разглеждапредложението на свое заседание и в 30-дневен срок от получаване напредложението приема решение да се прекрати съсобствеността между общината ифизическите или юридически лица.

В 5-дневенсрок след получаване на положителното решение на Общинския съвет се изготвязаповед за прекратяване на съсобственост от младши или старши експерт "ОСОПЕ",съгласува се с юрист, директор дирекция „ОСОПЕ”. Заповедта се подписва от кметана община Бяла Слатина, след което в 5-дневен срок се извежда в изходящ дневники се връчва на заявителя.

Плащанията,определени в заповедта се извършват в едномесечен срок от връчването й, следкоето в 5-дневен срок се изготвя договор, който се съгласува с юрист и главниясчетоводител и се подписва от кмета. В 15-дневен срок от подписване на договораот кмета го подписват и другите страни по него и се вписва в Службата повписванията по местонахождение на имота. След подписване на договора, в5-дневен срок, се подписва протокол за предаване на имот – общинскасобственост.

Копие отдоговора се предоставя в дирекция "Бюджет и счетоводство" и дирекция"ОСОПЕ" за изготвяне на заповед за деактуване. Заповедта се изготвя в3-дневен срок от младши или старши експерт "ОСОПЕ" и се съгласува от директордирекция "ОСОПЕ".

Общият срок запроцедурата е 138 дни, когато има съставен АОС, и 360 дни, ако не е съставенАОС.


2. Процедура при прекратяване насъсобственост върху имот без решение на Общинския съвет

Образуванатапреписка се насочва към дирекция "ОСОПЕ" за окомплектоване с АОС врамките на 15 дни. Ако няма съставен АОС за частта от имота, който е общинскасобственост, се предприема процедура по съставянето му и вписване в Службата повписванията, като срокът се увеличава на 237 дни.

След окомплектованена преписката с АОС, в рамките на 3 дни, се възлага изготвянето на пазарнаоценка, която се изготвя от независим оценител на имоти в срок от 7 дни.

В 5-дневенсрок след получаване на оценката се изготвя заповед за прекратяване насъсобственост от младши или главен експерт "ОСОПЕ", съгласува се сюрист, директор на дирекция "ОСОПЕ". Заповедта се подписва от кметана Община Бяла Слатина, след което в 5-дневен срок се извежда в изходящ дневники се връчва на заявителя.

Плащанията,определени в заповедта се извършват в едномесечен срок от връчването й, следкоето в 3-дневен срок се изготвя договор, който се съгласува с юрист и главниясчетоводител и се подписва от кмета на общината. В 15-дневен срок от подписванена договора от кмета го подписват и другите страни по него и се вписва вСлужбата по вписванията по местонахождение на имота. След подписване надоговора, в 5-дневен срок, се подписва протокол за предаване на имот – общинскасобственост.

Копие отдоговора се предоставя в дирекция "Счетоводство" и дирекция "ОСОПЕ"за изготвяне на заповед за деактуване. Заповедта се изготвя в 3-дневен срок отмладши или старши експерт "ОСОПЕ" и се съгласува от директор дирекция"ОСОПЕ".

Общият срок запроцедурата е 96 дни, когато има съставен АОС, и 318 дни, ако не е съставенАОС.


VІ. Такси и разноски

В Община БялаСлатина всички разноски по извършване на сделките са за сметка на заявителя.

Разпорежданетос имоти – частна общинска собственост, се извършва на базата на пазарна оценка,определена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС – възложена от общината и извършенаот независими лицензирани оценители, която не може да е по-ниска от данъчнатаоценка съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗОС.

При разпорежданетос имот – частна общинска собственост или учредяване на ограничени вещни прававърху имот, физическите и юридическите лица, на които се прехвърлясобствеността или ограниченото вещно право, заплащат на общината местна такса,както и местен данък и режийни разноски. Данъкът и таксите се изчисляват върхуцената по сделката.

Разходите повписване на съответния договор в Агенцията по вписванията са за сметка наприобретателя по сделката.


 1. \"ОС\" Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот - Текуща страница
 2. Административно-правни услуги
 3. Издаване на многоезично извлечение от Акт за гражданско състояние.
 4. Издаване на препис от Семеен регистър, воден до 1978 г.
 5. Издаване на удостоверение за наследници за лица, починали след 1978 г.
 6. 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 7. "Е\\" Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита от собствени имоти и издаване на превозен билет
 8. "ОС\\" Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 9. "СД\\" Издаване на дубликат на разрешение и стикери за таксиметров превоз на основание чл.24 ал.1,2 от Наредба № 34 на МТИТС
 10. 2069 \\"СД\\" Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на основание на основание чл.24 ал.1,2 от Наредба № 34 на МТИТС
 11. "СД\\" Издаване на разрешение за поставяне на „Вендинг машини“
 12. "СД\\" Издаване на разрешения и вписване в регистър за извършване на амбулантна търговия
 13. "СД\\" Уведомление за упражняване на търговска дейност
 14. Декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството.
 15. 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
 16. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
 17. "ОС\\" Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост
 18. "ОС\\" Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
 19. "ОС\\" Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост
 20. "СД\\" Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 21. "СД\\" Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - средство за подслон или място за настаняване
 22. "СД\\" Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - заведение за хранене и развлечение
 23. "СД\\" Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
 24. "СД\\" Категоризация на заведения за хранене и развлечение
 25. "СД\\" Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни маршрутни линии
 26. "СД\\" Издаване на пропуск със знак \\"инвалид\\" за паркиране на територията на общината
 27. "СД\\" Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
 28. 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 29. "СД\\" Издаване на разрешение за таксиметров превоз
 30. Издаване на Удостоверение за данъчна оценка /на сгради, на незавършено строителство, на земи в строителни граници, на земеделски земи, на правото на ползване/
 31. Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци в частта и за сметосъбиране и сметоизвозване
 32. "СД\\" Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали
 33. Декларация за патентен данък
 34. Декларация за придобито моторно превозно средство
 35. Декларация за облагане с данък върху наследствата
 36. Декларация за недвижим имот на юридическо лица
 37. Декларация за недвижим имот на физическо лице
 38. "СД\\" Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки
 39. "СД\\" Издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечения, интернет клубове, зали за компютърни и хазартни игри
 40. Издаване на скици за недвижими имоти
 41. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 42. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 43. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 44. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 45. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
 46. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
 47. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 48. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 49. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 50. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 51. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 52. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 53. страница 5
 54. страница 4
 55. страница 3
 56. страница 2
 57. Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 58. Разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 59. Одобряване на подробен устройствен план
 60. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 61. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 62. Издаване на виза за проектиране
 63. Учредяване право на преминаване през имоти общинска собственост за изграждане и реконструкция на обекти
 64. Издаване на виза за проектиране
 65. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 66. Издавене на заверен препис или фотокопие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 67. Издаване на разрешение за строеж
 68. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 69. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
 70. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 71. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 72. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат съставени актове в чужбина
 73. 2033 Възстановяване или промяна на име
 74. Издаване на удостоверение за настоящ адрес, при вече регистриран настоящ адрес.
 75. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване, или за промяна на постоянен адрес.
 76. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г.
 77. Издаване на удостоверение за постоянен адрес, при вече регистриран постоянен адрес
 78. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 79. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 80. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 81. Издаване на удостоверение за настоящ адрес, след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес.
 82. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал
 83. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
 84. 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 85. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 86. 2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
 87. 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
 88. 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
 89. Административни услуги \\"Нотариална дейност"
 90. 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
 91. 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 92. 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 93. 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 94. 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 95. 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 96. 2053 Припознаване на дете
 97. 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 98. 2083 Издаване на виза за проектиране
 99. Декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството
 100. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
 101. 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 102. Издаване на Удостоверение за данъчна оценка /на сгради, на незавършено строителство, на земи в строителни граници, на земеделски земи, на правото на ползване/
 103. Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци в частта и за сметосъбиране и сметоизвозване
 104. Декларация за патентен данък
 105. Декларация за придобито моторно превозно средство
 106. Декларация за облагане с данък върху наследствата
 107. Декларация за недвижим имот на юридическо лица
 108. Декларация за недвижим имот на физическо лице
 109. Административно-технически услуги \\"Общинска собственост"
 110. Административни услуги \\"Местни данъци и такси"
 111. Административно-технически услуги \\"Устройство на територията"
 112. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 113. 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 114. 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 115. ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021
 116. 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 117. 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 118. 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 119. 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 120. 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 121. 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
 122. 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 123. 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 124. 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
 125. 2016 Издаване на удостоверение за наследници
 126. 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 127. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 128. 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 129. 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
 130. 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 131. 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 132. 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 133. 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 134. 2027 Издаване на скици за недвижими имоти
 135. 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 136. 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 137. Издаване на удостоверение за семейно положение
 138. 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 139. 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 140. 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 141. Издаване на удостоверение за наследници за лица, починали преди 1978 г.
 142. 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 143. 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 144. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 145. 2117 Одобряване на подробен устройствен план
 146. 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 147. 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 148. 2083 Издаване на виза за проектиране
 149. 2112 Издаване на разрешение за строеж
 150. 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 151. 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
 152. 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 153. 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 154. Административни услуги \\"Реклама"
 155. 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
 156. 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
 157. 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственосто общинска собственост
 158. 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
 159. 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
 160. 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
 161. 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
 162. 2047 Категоризация на места за настаняване
 163. Административни услуги \\"Търговия, туризъм, транспорт"
 164. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 165. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
 166. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
 167. 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 168. 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 169. Издаване на удостоверение за раждане-оригинал
 170. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 171. Припознаване на дете
 172. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 г.
 173. "Е\\" Издаване разрешително за временно ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали
 174. "Е\\" Издаване на разрешение за преместване на растителност
 175. "Е\\" Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност
 176. "Е\\" Издаване разрешение за депониране на строителни отпадъци, земни маси и не опасни производствени отпадъци на общинското депо
 177. "ОС\\" Изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж
 178. "ОС\\" Справка по актовите книги
 179. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 180. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 181. "ОС\\" Издаване на удостоверение за отписан /деактуван/ или възстановен общински имот

Потърсете в сайта

Местоположение