ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

"ОС" Изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45

Формуляри

ЗАЯВЛЕНИЕ


Правно основание

чл. 34, ал. 4 и 7, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинскатасобственост (ЗОС)

чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 47 от Закона за местните данъци итакси (ЗМДТ)

Наредба № 5 за определянето иадминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина

Характеристика

Целта на настоящата услуга е да укаже условията и реда заупражняване правото на физически и юридически лица да закупят имот – частнаобщинска собственост или идеални части от него, върху който са придобили правона строеж или притежават законно построена сграда, или обекти в сграда заедносъс съответните идеални части от правото на строеж. В тези случаи, съгласно чл.35, ал. 3 от ЗОС, продажбата се извършва от кмета на общината без провеждане натърг или конкурс по ред, определен в наредбите за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество, приети от общинските съвети.Кметът на общината издава заповед и сключва договор за продажба.

Процедура по извършване наадминистративната услуга

I. Компетентен орган

Продажбата се извършва след решение на общинския съвет, възоснова на което кметът на общината издава заповед и сключва договор.

II. Правоимащи лица

Право да закупят земя – частна общинска собственост, върхукоято е учредено право на строеж, имат физически и юридически лица или технитенаследници и правоприемници, които:

– са придобили право на строеж върху земя – частна общинскасобственост и са построили законно жилищна или вилна сграда;

– са придобили жилище или друг обект в етажна собственостзаедно с идеална част от правото на строеж върху земята – частна общинскасобственост;

– са придобили право на строеж върху идеална част от земя –частна общинска собственост за построяване на обект в етажна собственост.

III. Нормативно установениизисквания

Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост насобственик на законно построена върху нея сграда се извършва при условие, че заобщинската земя е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) с предвиждане,съответстващо на учреденото и реализирано право на строеж.

Когато искането за закупуване е от собственици на жилища идруги самостоятелни обекти в сграда, придобили идеални части от правото настроеж върху общинска земя, искането за придобиване на идеална част от правотона собственост върху земята, трябва да е направено от всички притежатели направото на строеж. Искането може да бъде направено и от едно или повече лица отпритежателите на право на строеж, но трябва да е придружено с нотариалнозаверено съгласие от останалите правоимащи лица.

IV. Необходими документи

Производството започва с подаване на писмено заявление отсобственика на сградата, към което се прилагат:

- документ за учредено или признато право на строеж илидокумент за собственост на сградата;

- актуални скици на имота от действащия регулационен план иот служба по геодезия, картография и кадастър с попълнен кадастър – в случаите,когато съответния имот попада в територия, за която са одобрени кадастралнакарта и кадастрален регистър по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър(ЗКИР);

- удостоверение от главния архитект на общината, че правотона строеж е реализирано - в случаите, когато сградата не е отразена вдействащите кадастрален план или кадастрална карта;

- удостоверение за наследници – при необходимост;

- други документи – при необходимост;

- документ за внесена такса за оценка на имота, предмет насделката.

V. Вътрешен ход наадминистративната услуга

Заявлението се подава в Центъра за информация и услуги (ЦИУ) в сградата на Община БялаСлатина. Преписката се регистрира в електронната система за документооборот иполучава входящ номер.

Образуваната въз основа на заявлението преписка се насочваза преглед към заместник кмет по устройство на територията строителствобедствия и аварии (УТСБА), който я разпределя на директор на дирекция"Общинска собственост обществени поръчки и екология" (ОСОПЕ) в срокот 3 дни. След това преписката окомплектова с акт за общинска собственост(АОС). Окомплектоването се извършва в рамките на 15 дни, когато има съставенАОС, а ако няма, се предприема процедура по съставянето му и вписване вСлужбата по вписванията, като срокът се увеличава на 237 дни.


След окомплектоване на преписката с АОС, в рамките на 3 дни, се възлага пазарнаоценка, която се изготвя от независим оценител на имоти в срок от 5 дни.

В 10-дневен срок след получаване на оценката се изготвяпредложение до общинския съвет. Общинският съвет разглежда предложението насвое заседание и приема решение в 30-дневен срок от получаването му.


В 5-дневен срок от получаване на решението се изготвя заповед за продажба направо на собственост от младши или главен експерт "Общинска собственостобществени поръчки и екология", съгласува се с юрист, директор на дирекция"Общинска собственост обществени поръчки и екология" и директор надирекция "Финансово-стопански дейности и бюджет" (ФСДБ). В заповедтасе определя купувачът, имотът, върху който се прехвърля правото на собственост,цената, дължимият данък, такси и режийни разноски, реда, начините и условиятана плащане и други изисквания, които купувачът трябва да изпълни.


Заповедта се подписва от кмета на Община Бяла Слатина, след което в 5-дневенсрок се извежда в изходящ дневник и се връчва на заявителя.

Плащанията, определени в заповедта се извършват ведномесечен срок от връчването й, след което в 3-дневен срок се изготвядоговор, който се съгласува с юрист и главния счетоводител и се подписва откмета на общината. В 15-дневен срок от подписване на договора от кмета гоподписват и другите страни по него и се вписва в Службата по вписванията поместонахождение на имота.


Копие от договора се предоставя в отдел "Счетоводство" и отдел "ОСОПЕ"за изготвяне на заповед за деактуване. Заповедта се изготвя в 3-дневен срок отмладши или старши специалист "ОСОПЕ" и се съгласува от директордирекция „ОСОПЕ”. След подписването й от кмета заповедта се предоставя надирекция ФСДБ и дирекция "Строителство и инвестиции".

Общият срок за процедурата е 136 дни, когато има съставенАОС, и 358 дни, ако не е съставен АОС.


VІ. Такси и разноски

В Община Бяла Слатина всички разноски по извършване насделките са за сметка на заявителя.

Разходите по изготвянето на оценка се поемат от заявителите.

При разпореждането с имот – частна общинска собственост илиучредяване на ограничени вещни права върху имот, физическите и юридическите лица,на които се прехвърля собствеността или ограниченото вещно право, заплащат наобщината местна такса, както и местен данък и режийни разноски. Данъкът и таксите сеизчисляват върху цената по сделката.

Разходите по вписване на съответния договор в Агенцията повписванията са за сметка на приобретателя по сделката.


 1. во на строеж... - Текуща страница
 2. Административно-правни услуги
 3. Издаване на многоезично извлечение от Акт за гражданско състояние.
 4. Издаване на препис от Семеен регистър, воден до 1978 г.
 5. Издаване на удостоверение за наследници за лица, починали след 1978 г.
 6. 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 7. "Е\\" Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита от собствени имоти и издаване на превозен билет
 8. "ОС\\" Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 9. "СД\\" Издаване на дубликат на разрешение и стикери за таксиметров превоз на основание чл.24 ал.1,2 от Наредба № 34 на МТИТС
 10. 2069 \\"СД\\" Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на основание на основание чл.24 ал.1,2 от Наредба № 34 на МТИТС
 11. "СД\\" Издаване на разрешение за поставяне на „Вендинг машини“
 12. "СД\\" Издаване на разрешения и вписване в регистър за извършване на амбулантна търговия
 13. "СД\\" Уведомление за упражняване на търговска дейност
 14. Декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството.
 15. 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
 16. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
 17. "ОС\\" Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост
 18. "ОС\\" Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
 19. "ОС\\" Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост
 20. "СД\\" Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 21. "СД\\" Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - средство за подслон или място за настаняване
 22. "СД\\" Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - заведение за хранене и развлечение
 23. "СД\\" Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
 24. "СД\\" Категоризация на заведения за хранене и развлечение
 25. "СД\\" Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни маршрутни линии
 26. "СД\\" Издаване на пропуск със знак \\"инвалид\\" за паркиране на територията на общината
 27. "СД\\" Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
 28. 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 29. "СД\\" Издаване на разрешение за таксиметров превоз
 30. Издаване на Удостоверение за данъчна оценка /на сгради, на незавършено строителство, на земи в строителни граници, на земеделски земи, на правото на ползване/
 31. Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци в частта и за сметосъбиране и сметоизвозване
 32. "СД\\" Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали
 33. Декларация за патентен данък
 34. Декларация за придобито моторно превозно средство
 35. Декларация за облагане с данък върху наследствата
 36. Декларация за недвижим имот на юридическо лица
 37. Декларация за недвижим имот на физическо лице
 38. "СД\\" Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки
 39. "СД\\" Издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечения, интернет клубове, зали за компютърни и хазартни игри
 40. Издаване на скици за недвижими имоти
 41. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 42. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 43. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 44. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 45. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
 46. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
 47. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 48. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 49. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 50. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 51. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 52. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 53. страница 5
 54. страница 4
 55. страница 3
 56. страница 2
 57. Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 58. Разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 59. Одобряване на подробен устройствен план
 60. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 61. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 62. Издаване на виза за проектиране
 63. Учредяване право на преминаване през имоти общинска собственост за изграждане и реконструкция на обекти
 64. Издаване на виза за проектиране
 65. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 66. Издавене на заверен препис или фотокопие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 67. Издаване на разрешение за строеж
 68. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 69. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
 70. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 71. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 72. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат съставени актове в чужбина
 73. 2033 Възстановяване или промяна на име
 74. Издаване на удостоверение за настоящ адрес, при вече регистриран настоящ адрес.
 75. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване, или за промяна на постоянен адрес.
 76. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г.
 77. Издаване на удостоверение за постоянен адрес, при вече регистриран постоянен адрес
 78. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 79. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 80. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 81. Издаване на удостоверение за настоящ адрес, след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес.
 82. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал
 83. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
 84. 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 85. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 86. 2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
 87. 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
 88. 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
 89. Административни услуги \\"Нотариална дейност"
 90. 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
 91. 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 92. 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 93. 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 94. 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 95. 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 96. 2053 Припознаване на дете
 97. 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 98. 2083 Издаване на виза за проектиране
 99. Декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството
 100. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
 101. 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 102. Издаване на Удостоверение за данъчна оценка /на сгради, на незавършено строителство, на земи в строителни граници, на земеделски земи, на правото на ползване/
 103. Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци в частта и за сметосъбиране и сметоизвозване
 104. Декларация за патентен данък
 105. Декларация за придобито моторно превозно средство
 106. Декларация за облагане с данък върху наследствата
 107. Декларация за недвижим имот на юридическо лица
 108. Декларация за недвижим имот на физическо лице
 109. Административно-технически услуги \\"Общинска собственост"
 110. Административни услуги \\"Местни данъци и такси"
 111. Административно-технически услуги \\"Устройство на територията"
 112. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 113. 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 114. 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 115. ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021
 116. 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 117. 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 118. 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 119. 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 120. 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 121. 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
 122. 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 123. 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 124. 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
 125. 2016 Издаване на удостоверение за наследници
 126. 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 127. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 128. 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 129. 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
 130. 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 131. 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 132. 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 133. 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 134. 2027 Издаване на скици за недвижими имоти
 135. 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 136. 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 137. Издаване на удостоверение за семейно положение
 138. 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 139. 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 140. 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 141. Издаване на удостоверение за наследници за лица, починали преди 1978 г.
 142. 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 143. 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 144. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 145. 2117 Одобряване на подробен устройствен план
 146. 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 147. 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 148. 2083 Издаване на виза за проектиране
 149. 2112 Издаване на разрешение за строеж
 150. 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 151. 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
 152. 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 153. 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 154. Административни услуги \\"Реклама"
 155. 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
 156. 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
 157. 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственосто общинска собственост
 158. 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
 159. 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
 160. 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
 161. 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
 162. 2047 Категоризация на места за настаняване
 163. Административни услуги \\"Търговия, туризъм, транспорт"
 164. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 165. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
 166. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
 167. 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 168. 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 169. Издаване на удостоверение за раждане-оригинал
 170. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 171. Припознаване на дете
 172. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 г.
 173. "Е\\" Издаване разрешително за временно ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали
 174. "Е\\" Издаване на разрешение за преместване на растителност
 175. "Е\\" Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност
 176. "Е\\" Издаване разрешение за депониране на строителни отпадъци, земни маси и не опасни производствени отпадъци на общинското депо
 177. "ОС\\" Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот
 178. "ОС\\" Справка по актовите книги
 179. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 180. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 181. "ОС\\" Издаване на удостоверение за отписан /деактуван/ или възстановен общински имот

Потърсете в сайта

Местоположение