ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

"СД" Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - заведение за хранене и развлечение

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45

Формуляри
ЗАЯВЛЕНИЕ

СПРАВКА за професионалната и езикова квалификация на заетите лица
ДЕКЛАРАЦИЯ, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация

 

Правно основание

чл. 56, ал. 1 и 2, 59, ал. 2, чл. 60, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ)

чл. 3, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Характеристика

Настоящата услуга има за цел да опише условията и реда за вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - заведениe за хранене и развлечения.

Съгласно чл. 50, ал. 1 ЗТ, на задължително категоризиране, независимо от формата на собственост и начина на стопанисване, подлежат туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10 ЗТ. Тези туристически обекти се категоризират в категориите: "една звезда", "две звезди","три звезди", "четири звезди" или "пет звезди"във възходяща градация, като категоризирането е задължително условие за правомерното извършване на хотелиерство или ресторантьорство (чл. 51, ал. 1 ЗТ).

Лицата, извършващи хотелиерство или ресторантьорство, и категоризирани тетуристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 ЗТ се вписват в Националния туристически регистър по чл. 58 ЗТ (чл. 45, ал. 2 ЗТ). Кметовете на общините се задължават да водят регистър по реда на Наредбата за организацията на Единната система за туристическа информация, който е неразделна част от Националния туристически регистър, на всички категоризирани от тях на територията на общината туристически обекти и да предоставят информация относно вписванията по този регистър в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в 30-дневен срок от датата на заповедта за определената категория на туристическия обект (чл. 60 ЗТ).

При настъпила промяна във вписаните обстоятелства лицата са длъжни да уведомят за това писмено общината, като в Националния туристически регистър се водят всички изменения на вписаните обстоятелства (чл. 59, ал. 2 и 4 ЗТ).

Определената категория на туристическия обект се запазва при промяна на лицето, извършващо дейност в обекта, на собствеността, на наемателя, на наименованието на туристическия обект, в случай че не е настъпила промяна във вида на обекта, както и при промяна на капацитета на туристическия обект,когато промяната не е настъпила вследствие на реконструкция или разширение (чл.56, ал. 3 ЗТ).

Процедура по извършване на административната услуга

I. Компетентен орган

Кметът на общината по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране определя и променя категория на:

1. средствата за подслон - категория "една звезда", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

2. семейните хотели, пансионите, къщите, самостоятелните стаи и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда","две звезди" и "три звезди";

3. другите места за настаняване - категория "една звезда","две звезди" и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения(чл. 52, ал. 1 ЗТ).

II. Заявител

Заявител е всяко лице, което извършва ресторантьорство в категоризиран туристически обект - заведениe за хранене и развлечения.

Съгласно чл. 45, ал. 1 ЗТ, хотелиерство и ресторантьорство може да се извършва от лице - търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице,което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност,включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

III. Необходими документи

1. Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър по чл. 58 ЗТ, са длъжни да подадат писмено заявление за промяната в съответната община.

2. Приложения

2.1. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право да извършва стопанска дейност по силата на закон, различен от Търговския закон, или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2.2. декларация, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;

2.3. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец;

2.4. копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;

2.5. копия от документите за собственост на обекта - при промяна на собствеността;

2.6. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта,заверен от нотариус - при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта;

2.7. схема за разполагане на маси пред заведения, одобрена от главния архитект на общината - за земя, общинска собственост; копие от разрешение за поставяне на маси пред заведението (чл. 9, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане);

2.8. копие от удостоверение за регистрация на обекта за търговия с храни,издадено от РЗИ - Враца;

2.9. нотариално заверено пълномощно - оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

2.10. оригинал на удостоверение за категоризиране на туристическия обект;

2.11. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма (чл. 56, ал. 1 и 2 ЗТ).

IV. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението и приложенията към него се подават в Центъра за услуги и информация в 30-дневен срок от промяната. Заявлението се разглежда от директора на дирекция "ОСОПЕ" и се дава резолюция за изпълнение от главен специалист"Стопански дейности".

Документите се разглеждат от общинската експертна комисия по категоризиране. В случай че комисията констатира нередности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването за това. При не отстраняването им в срока се изготвя заповед за отказ на кмета на общината.

Експертна работна група извършва проверка на място в обекта за констатиране на променените обстоятелства и изготвя протокол.

Кметът на общината издава заповед за отразяване на променените обстоятелства в категоризирания туристически обект.

При констатиране на несъответствия в обекта се издава заповед за прекратяване на категоризацията.

В Центъра за услуги и информация се изработва категорийна символика,включваща удостоверение и табела. Удостоверението се предоставя само след връщане на първоначално издаденото. В случай че първоначално издаденото удостоверение е изгубено или унищожено, лицето прилага писмена декларация за обстоятелствата, при които е станало това.

Заповедта и категорийната символика се връчват на търговеца срещу подпис и печат при получаване.

Срокът за изпълнение на услугата е 30 работни дни.

V. Такси

За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно регистрираните лица, както и за категоризираните туристически обекти се събира такса …….. лева, която включва и издаване на удостоверение и табела,отразяващи променените обстоятелства (чл. 25, ал. 7 от Наредбата, чл. 3, ал. 1от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма).


 1. за хранене и развлечение... - Текуща страница
 2. Административно-правни услуги
 3. Издаване на многоезично извлечение от Акт за гражданско състояние.
 4. Издаване на препис от Семеен регистър, воден до 1978 г.
 5. Издаване на удостоверение за наследници за лица, починали след 1978 г.
 6. 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 7. "Е\\" Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита от собствени имоти и издаване на превозен билет
 8. "ОС\\" Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 9. "СД\\" Издаване на дубликат на разрешение и стикери за таксиметров превоз на основание чл.24 ал.1,2 от Наредба № 34 на МТИТС
 10. 2069 \\"СД\\" Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на основание на основание чл.24 ал.1,2 от Наредба № 34 на МТИТС
 11. "СД\\" Издаване на разрешение за поставяне на „Вендинг машини“
 12. "СД\\" Издаване на разрешения и вписване в регистър за извършване на амбулантна търговия
 13. "СД\\" Уведомление за упражняване на търговска дейност
 14. Декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството.
 15. 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
 16. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
 17. "ОС\\" Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост
 18. "ОС\\" Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
 19. "ОС\\" Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост
 20. "СД\\" Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 21. "СД\\" Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - средство за подслон или място за настаняване
 22. "СД\\" Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
 23. "СД\\" Категоризация на заведения за хранене и развлечение
 24. "СД\\" Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни маршрутни линии
 25. "СД\\" Издаване на пропуск със знак \\"инвалид\\" за паркиране на територията на общината
 26. "СД\\" Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
 27. 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 28. "СД\\" Издаване на разрешение за таксиметров превоз
 29. Издаване на Удостоверение за данъчна оценка /на сгради, на незавършено строителство, на земи в строителни граници, на земеделски земи, на правото на ползване/
 30. Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци в частта и за сметосъбиране и сметоизвозване
 31. "СД\\" Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали
 32. Декларация за патентен данък
 33. Декларация за придобито моторно превозно средство
 34. Декларация за облагане с данък върху наследствата
 35. Декларация за недвижим имот на юридическо лица
 36. Декларация за недвижим имот на физическо лице
 37. "СД\\" Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки
 38. "СД\\" Издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечения, интернет клубове, зали за компютърни и хазартни игри
 39. Издаване на скици за недвижими имоти
 40. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 41. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 42. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 43. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 44. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
 45. Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
 46. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 47. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 48. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 49. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 50. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 51. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 52. страница 5
 53. страница 4
 54. страница 3
 55. страница 2
 56. Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 57. Разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 58. Одобряване на подробен устройствен план
 59. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 60. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 61. Издаване на виза за проектиране
 62. Учредяване право на преминаване през имоти общинска собственост за изграждане и реконструкция на обекти
 63. Издаване на виза за проектиране
 64. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 65. Издавене на заверен препис или фотокопие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 66. Издаване на разрешение за строеж
 67. Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 68. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
 69. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 70. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 71. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат съставени актове в чужбина
 72. 2033 Възстановяване или промяна на име
 73. Издаване на удостоверение за настоящ адрес, при вече регистриран настоящ адрес.
 74. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване, или за промяна на постоянен адрес.
 75. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г.
 76. Издаване на удостоверение за постоянен адрес, при вече регистриран постоянен адрес
 77. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 78. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 79. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 80. Издаване на удостоверение за настоящ адрес, след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес.
 81. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал
 82. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
 83. 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 84. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 85. 2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
 86. 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
 87. 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
 88. Административни услуги \\"Нотариална дейност"
 89. 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
 90. 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
 91. 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 92. 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 93. 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 94. 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 95. 2053 Припознаване на дете
 96. 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 97. 2083 Издаване на виза за проектиране
 98. Декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството
 99. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
 100. 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 101. Издаване на Удостоверение за данъчна оценка /на сгради, на незавършено строителство, на земи в строителни граници, на земеделски земи, на правото на ползване/
 102. Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци в частта и за сметосъбиране и сметоизвозване
 103. Декларация за патентен данък
 104. Декларация за придобито моторно превозно средство
 105. Декларация за облагане с данък върху наследствата
 106. Декларация за недвижим имот на юридическо лица
 107. Декларация за недвижим имот на физическо лице
 108. Административно-технически услуги \\"Общинска собственост"
 109. Административни услуги \\"Местни данъци и такси"
 110. Административно-технически услуги \\"Устройство на територията"
 111. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 112. 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 113. 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 114. ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021
 115. 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 116. 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 117. 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 118. 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 119. 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 120. 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
 121. 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 122. 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 123. 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
 124. 2016 Издаване на удостоверение за наследници
 125. 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 126. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 127. 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 128. 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
 129. 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 130. 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
 131. 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 132. 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 133. 2027 Издаване на скици за недвижими имоти
 134. 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 135. 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 136. Издаване на удостоверение за семейно положение
 137. 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 138. 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 139. 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 140. Издаване на удостоверение за наследници за лица, починали преди 1978 г.
 141. 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 142. 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 143. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 144. 2117 Одобряване на подробен устройствен план
 145. 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 146. 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 147. 2083 Издаване на виза за проектиране
 148. 2112 Издаване на разрешение за строеж
 149. 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 150. 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
 151. 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 152. 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 153. Административни услуги \\"Реклама"
 154. 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
 155. 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
 156. 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственосто общинска собственост
 157. 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
 158. 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
 159. 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
 160. 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
 161. 2047 Категоризация на места за настаняване
 162. Административни услуги \\"Търговия, туризъм, транспорт"
 163. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 164. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
 165. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
 166. 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 167. 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 168. Издаване на удостоверение за раждане-оригинал
 169. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 170. Припознаване на дете
 171. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 г.
 172. "Е\\" Издаване разрешително за временно ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали
 173. "Е\\" Издаване на разрешение за преместване на растителност
 174. "Е\\" Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност
 175. "Е\\" Издаване разрешение за депониране на строителни отпадъци, земни маси и не опасни производствени отпадъци на общинското депо
 176. "ОС\\" Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот
 177. "ОС\\" Изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж
 178. "ОС\\" Справка по актовите книги
 179. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 180. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 181. "ОС\\" Издаване на удостоверение за отписан /деактуван/ или възстановен общински имот

Потърсете в сайта

Местоположение