ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Търгове за отдаване под наем

Дата на публикуване: 04.10.2012 00:00

Уважаеми граждани, за да изтеглите файл за конкретното населено място, молим Ви да прегледате по-надолу в същата страница на сайта "Прикачени файлове"

Западно помещение, с площ 30,80 кв.м., за склад, част от сграда/павилион/ с идентификатор 07702.501.1098.5 по КККР на гр. Бяла Слатина, намираща се в поземлен имот с идентификатор 07702.501.1098 по КККР на гр. Бяла Слатина, ул.“Христо Ботев“ № 2а, на кооперативния пазар с номер по предходен план: кв.67а, УПИ I, гр. Бяла Слатина, за срок от 5 години - публикувано на 11.05.2023 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 26.05.2023 г. /петък/ от 10:00 часа в стая № 206 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ще се проведе процедура за отдаване под наем, чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния недвижим имот общинска собственост, а именно: „Дискотека“ - публикувано на 11.05.2023 г.

Община Бяла Слатина съобщава, че на 05.05.2023 г. /петък/ от 10:00 часа в стая 206 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем:На част от общински терен с площ 9 кв. м, находящ се между кв. 57, ул. „Христо Шабански“ и ул. „Христо Ценов Кътов“ в с. Попица, съгласно схема за поставяне по чл. 56 ал. (2) от ЗУТ. за срок от 5 /пет/ години - публикувано на 19.04.2023 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 04.05.2023г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Общински терен № 3, намиращ се в поземлен имот с идентификатор идентификатор 07702.501.4310 по КККР на гр. Бяла Слатина, с площ от 18 кв. м., за поставяне на преместваем гараж, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ, за срок от 10  /десет/ години. - публикувано на 19.04.2023 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 04.05.2023 г. /четвъртък/ от 10.30 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Гараж № 2, част от Гараж-Три гаражни клетки с идентификатор 07702.501.3688.3 по КККР на гр. Бяла Слатина, с площ 25.46 кв. м., намиращ се на ъгъла на ул.“Калоян“ и ул.“Водотечна“,  жилищен блок „Калоян” зад бл.3 гр. Бяла Слатина, за срок от 10 /десет/ години. - публикувано на 19.04.2023 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 21.04.2023 г. /петък/ от 10.00 часа в стая 206 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.  - публикувано на 04.04.2023 г. 


Община Бяла Слатина съобщава, че на 09.05.2023 г. от 14:30 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на имот - публична общинска собственост, а именно: Помещение №2 с обща площ 42.35 кв.м, находящо се в сградата на „Обреден дом“ - публикувано на 19.04.2023 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 04.04.2023 г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 206 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на Общински терен № 3, за поставяне на временен павилион за търговски цели, с площ 14,18 кв. м., намиращ се в поземлен имот с идентификатор 07702.501.3796 по КККР на гр. Бяла Слатина - публикувано на 16.03.2023 г.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 10.03.2023 г. от 10:00 часа в стая № 206 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост, а именно Незастроен поземлен имот находящ се на ул. „Хан Аспарух“ № 1-б гр. Бяла Слатина - публикувано на 17.02.2023 г.

Община Бяла Слатина съобщава, че на 07.03.2023 г. /вторник/ от 09.30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на: 1. Помещения, представляващи част от обособен обект „Административна сграда“, цялата с площ от 165 кв. метра, построена през 1972 г., находящ се в Административна сграда на община Бяла Слатина - публикуване на 17.02.2023 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 10.03.2023 г. /петък/ от 10:30 часа в стая 206 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем: 1. Общински терен № 1, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 07702.501.4310 по КККР на гр. Бяла Слатина, с площ от 18 кв. м, за поставяне на преместваем гараж - публикувано на 17.02.2023 г. 


Община Бяла Слатина съобщава, че на 07.03.2023г. /вторник/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Общински терен, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 07702.501.4264 по КККР на гр. Бяла Слатина, с обща площ 3,20 кв.м., за поставяне на временен павилион за търговски цели „Гъбката” - публикувано на 16.02.2023 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 07.03.2023г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на: 1. Общински терен № 2, за поставяне на временен павилион за търговски цели - публикувано на 16.02.2023 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 07.03.2023г. /вторник/ от 14.30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Общински терен, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 07702.501.3773 по КККР на гр. Бяла Слатина, с площ 20,00 кв.м., за поставяне на временен павилион за търговски цели - публикувано на 16.02.2023 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 07.03.2023г. /вторник/ от 13.30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Общински терен № 1, за поставяне на временен павилион за търговски цели - публикувано на 16.02.2023 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 07.03.2023г. /вторник/ от 11.30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на Общински терен № 2, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 07702.501.4310 по КККР на гр. Бяла Слатина, с площ от 18 кв.м., за поставяне на преместваем гараж - публикувано на 16.02.2023 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 07.03.2023 г. /вторник/ от 11.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на Едноетажна сграда за търговия с идентификатор 07702.501.736.4 по КККР на гр. Бяла Слатина, с полезна площ 12,44 кв.м., намиращ се до двора на СОУ „Васил Левски” гр. Бяла Слатина - публикувано на 16.02.2023 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 07.03.2023 г. /вторник/ от 10.30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на:  Помещение - ученически стол с площ 71.25 кв.м., намиращо се в сутерена на Триетажна сграда за образование - публикувано на 16.02.2023 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 07.03.2023 г. /вторник/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на: 1. Помещения с обща полезна площ 142,3 кв. м, от които 98 кв. м – търговска площ /за магазини/; 23,30 кв. м - складови и спомагателни помещения и 21 кв. м /навес/, за МАГАЗИН, намиращи се в Сграда-павилион тип „Берковица“, находяща се в УПИ I-219, в кв. 74, с. Алтимир, ул. „Христо Ботев“ № 74Б - публикувано на 16.02.2023 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 24.02.2023 г. /петък/ от 10:00 часа в стая 206 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем - публикувано на 09.02.2023 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 27.01.2023 г. /петък/ от 10.00 часа в стая 206 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем: Помещение с обща площ 36,65 кв. м от които 28.05 кв м – търговска част и 8.6 кв. м – складово помещение, за магазин, находящо се на партерния етаж в сграда Кметство с. Търнак - публикувано на 12.01.2023


Община Бяла Слатина съобщава, че на 27.01.2023 г. /петък/ от 10:30 часа в стая 206 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, Сграда „Автоспирка“ с площ 60 кв. м, намираща се в кв. 51 по плана на с. Габаре - публикувано на 12.01.2023


Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.12.2022г. /сряда/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: 1.Помещение, с площ 13,77 кв. м, находящо се на партерния етаж в масивна триетажна сграда /Административна сграда Кметство/ с. Търнак - публикувано на 29.11.2022


Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.12.2022г. /сряда/ от 13.30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: 1.Помещение, с площ 12,20 кв. м, находящо се на II-рия етаж в масивна двуетажна сграда „Кметство“ в с. Буковец - публикувано на 29.11.2022


Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.12.2022 г. /сряда/ от 11.30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: 1.Помещение, с площ 16.00 кв. м, находящо се на I-вия етаж в масивна двуетажна сграда „Кметство“ в с. Драшан - публикувано на 29.11.2022


Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.12.2022 г. /сряда/ от 11.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: 1.Помещение, с площ  12,20 кв. м, находящо се на I-вия етаж в двуетажна масивна сграда /Кметство/ в с. Тлачене - публикувано на 29.11.2022 


Община Бяла Слатина съобщава, че на 11.11.2022 г. /петък/ от 10.30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Помещение с площ 14,00 кв.м., находящо се в сграда „Бивш тото-пункт“, намираща се в УПИ І, кв. 24 по плана на с. Бърдарски геран, за магазин - публикувано на 26.10.2022


Община Бяла Слатина съобщава, че на 11.11.2022г. /петък/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Помещение с площ 10,55 кв.м., намиращо се на първия етаж в сграда на „Читалище Развитие-1892“ /“Културен дом“/, гр. Бяла Слатина -публикувано на 26.10.2022


Община Бяла Слатина съобщава, че на 01.07.2022г. /петък/ от 10.30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Помещение, с площ 102,98 кв.м., намиращо се в блок II в сграда „Читалище Развитие - 1892“, гр. Бяла Слатина, за тренировки HIIT и TABATA, за срок от 10 /десет/ години. - публикувано на 15.06.2022 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 01.07.2022г. /петък/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Помещениe, с площ 18,24 кв.м., находящо се на ІІІ-тия етаж в сграда „Кметство“ - с. Търнава, за ОФИС, за срок от 10 /десет/ години. - публикувано на 15.06.2022 г.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 21.06.2022г. /вторник/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 04.05.2022 г. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, в часовете, посочени в таблицата ще се проведат Търгове с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на общинска земеделска земя, по землища в Община Бяла Слатина


Община Бяла Слатина съобщава, че на 03.05.2022 г. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, в часовете, посочени в таблицата ще се проведат Търгове с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на общинска земеделска земя, по землища в Община Бяла Слатина - публикувано на 19.04.2022 


На основание чл.125 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина и Решениe  №  589 от Протокол № 30 / 24.02.2022 г.  на Общински съвет Бяла Слатина, откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния недвижим имот общинска собственост, а именно:       - публикувано на 18.03.2022 г.    

  1. Общински терен, намиращ се в незастроен поземлен имот с идендитификатор 07702.501.3835 по КККР на гр. Бяла Слатина, с площ 20,00 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект, за осъществяване на търговска дейност /услуги/, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ, за срок от 5 години

На основание чл.125 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина и Решениe  № 587 от Протокол № 30 / 24.02.2022 г. на Общински съвет Бяла Слатина процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния недвижим имот общинска собственост, а именно, откриване на процедура  - Плувен басейн - целият имот:       - публикувано на 18.03.2022

1.1.Терен със застроена и незастроена площ от 4225 кв.м., представляващ парцел II, кв. 51 по плана на с. Галиче.

1.2. Басейн с размери 12,5м. / 25 л.м., около него с бетонови пътеки и санитарен бетонов канал с размери: ширина 1,30 м. и дълбочина 0,15 м.

1.3. Бетонови постамента за пейки с дължина 35 м. – 3 бр.

1.4. Тоалетна с 2 броя клетки.

1.5. Ограда от бетонови колове и бодлива тел от изток, север и юг.

1.6. Собствен водоизточник, актуван с АЧОС № 142 / 16.06.1998 г., за срок от 10 /десет/ години


Община Бяла Слатина съобщава, че на 12.01.2022г. /сряда/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
1. Помещение, намиращо се на ІІІ-я етаж в сграда „Кметство“ – с. Търнак, с площ 15,12 кв.м. - публикувано на 20.12.2021 г. 


Община Бяла Слатина съобщава, че на 12.01.2022г. /сряда/ от 11.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
1. Помещениe, находящо се на І-я етаж в сграда „Кметство“ с. Търнава, с площ 3,18 кв.м. - публикувано но 20.12.2021 г. 


Община Бяла Слатина съобщава, че на 02.12.2021г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 02.11.2021 г. /вторник/ от 10:00 часа в залата на Общински съвет, в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски” № 68, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следното помещение: 1. Помещение намиращо се на I- я етаж в сграда „Кметство“ с. Търнак, с обща площ 6,75 кв.м., за офис , за срок от 10 /десет/ години.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 12.10.2021г. /вторник/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на: помещение, с обща площ 9,86 кв.м., намиращо се на първия етаж от сграда на ул. „Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина за офис за културни, образователни и творчески дейности, за срок от 5 /пет/ години;


Община Бяла Слатина съобщава, че на 04.10.2021. /понеделник/ от 11:00 часа в залата на Общински съвет, в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски” № 68, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следното помещение: 1. Помещение за продажба на закуски, с площ 7.55 кв.м., находящо се на първия етаж в НУ „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина


Община Бяла Слатина съобщава, че на 10.08.2021г. /вторник/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 търг с явно наддаване за отдаване под наем Две помещения с площ 68.80 кв. м., намиращи се на I-я етаж в сграда „Кметство“ с. Галиче, кв.84, УПИ III-854 по плана на селото, ул. “Георги Димитров“ № 1, за заведение за бързо обслужване, за срок от 5 г., актуван с АПОС № 141/12.06.2001г., вписан в службата по вписванията.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 10.08.2021г. /вторник/ от 11.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 търг с явно наддаване за отдаване под наем Помещение с площ 16,47 кв. м., намиращо се на I-я етаж в сграда „Кметство“ с. Габаре, кв.51, УПИ III по плана на селото, за фризьорски салон, за срок от 1 г., актуван с АПОС № 252/26.01.2000г., вписан в службата по вписванията


Община Бяла Слатина съобщава, че на 29.06.2021г. /вторник/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 търг с явно наддаванеза отдаване под наем на част от източната страна на фоайето в сградата на НЧ „Просвета 1926” с. Алтимир, ул.
“Христо Ботев“ № 26.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 03.06.2021г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Помещение с площ 10,70 кв.м., за магазин, което е част от сграда „Автоспирка“, намираща  се  в  УПИ І, кв. 37 по плана на с. Бърдарски геран, Община Бяла Слатина


Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.05.2021 г. /петък/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 11.05.2021 г. /вторник/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на движими вещи – общинска собственост, за срок 5 /пет/ години.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 10.05.2021г. /понеделник/ от 11.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 10.05.2021г. /понеделник/ от 9:00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 30.03.2021г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 05.03.2021г. /петък/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем. 


Община Бяла Слатина съобщава, че на 05.03.2021г. /петък/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем. 


Община Бяла Слатина съобщава, че на 02.02.2021г. /вторник/ от 11.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 28.01.2021г. /четвъртък/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.   


Община Бяла Слатина съобщава, че на 28.01.2021г. /четвъртък/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем. 


Удължавам до 17.12.2020 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния недвижим имот общинска собственост, а именно: Помещение с обща площ 12,70 кв.м., представляващо лекарски кабинет заедно с 15.00 кв.м от общите части на сграда, за ползване като лекарски кабинет по дентална медицина, намиращи се в сграда „Кметство“ в с. Бърдарски геран, кв. 24, парцел I, по плана на с. Бърдарски геран 


Заповед № 719/27.10.2020 г.  на Кмета на община Бяла Слатина  относно процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния недвижим имот общинска собственост


- Помещение с обща площ 12, 70 кв.м., представляващо лекарски кабинет заедно с 15 кв.м. от общите части на сградата, за ползване като лекарски кабинет по дентална медицина, намиращи се в сграда „Кметство“ в с. Бърдарски геран

 Заповед № 644/12.10.2020 на Кмета на община Бяла Слатина относно откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния недвижим имот общинска собственост, а именно: - помещение „бивша билетна каса“ намиращо се на I- я етаж  сграда „Читалище“ с. Бъркачево, с обща площ 2,66 кв.м.,  за  офис, за срок от 10/десет/ години


Община Бяла Слатина съобщава, че на 22.10.2020 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, ул. Климент Охридски № 68, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 25.09.2020 г. /петък/ от 15:00 часа в стая 204 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, ул. Климент Охридски № 68, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 25.09.2020 г. /петък/ от 14:00 часа в стая 204 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, ул. Климент Охридски № 68, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 24.08.2020г. /понеделник/ от 9.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 25.08.2020 г. от 10.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 24.08.2020г. /понеделник/ от 11.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 25.08.2020 г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за продажба на имот частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 24.08.2020г. /понеделник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.08.2020г. /петък/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наемОбщина Бяла Слатина съобщава, че на 04.08.2020г. /вторник/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация  гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 22.06.2020г. /петък/ от 15.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 22.06.2020г. /петък/ от 14.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 12.06.2020г. /петък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.05.2020г. /четвъртък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 11.05.2020 от 10:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на 26.784 дка общинска земеделска земя, в землището на с. Бърдарски геран.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 12.05.2020 г. от 10:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 5 стопански години на 135.974 дка общинска земеделска земя, в землището на с. Търнак.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 24.04.2020г. /петък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 24.04.2020г. /петък/ от 11.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем. 


Община Бяла Слатина съобщава, че на 28.01.2020г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе  търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 28.01.2020г. /вторник/ от 10.30 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе  търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 29.11.2019г. /петък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент  Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 22.10.2019 г. от 10:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имот, в землището на с. Враняк, община Бяла Слатина.


 Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 19.09.2019г. от 11.00 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване  под наем на имот публична общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 19.09.2019г. от 10.00 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот публична общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 03.09.2019г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение.


Община Бяла Слатина удължава до 27.05.2019 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на имот общинска собственост


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 09.05.2019 г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на следният имот общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 02.04.2019 г. от 10,00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 15.03.2019г. /петък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 12.03.2019 г. от 11.00 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 22.02.2019г. /петък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 19.02.2019 г. от 11.00 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация за отдаване под наем на имот общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 08.02.2019г. /петък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68, ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 09.01.2019 г. от 10.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 19.12.2018г. /сряда/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 29.11.2018 г. от 10,00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 28.11.2018г. /сряда/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 07.08.2018 г. от 11.00 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 02.08.2018г. /четвъртък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 02.08.2018г. /четвъртък/ от 10.40 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина открива процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс при условията на чл. 141 до 155 от Наредба № 6 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за срок от 10 (десет) години, на самостоятелно обособени сгради публична общинска собственост, част от УПИ I, кв. 14,пл. № 624 по плана на гр. Бяла Слатина


Община Бяла Слатина открива процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване за срок от 5 стопански години на общинска земеделска земя в землището на с. Търнак


Община Бяла Слатина съобщава, че на 03.07.2018г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 10.05.2018 г. от 14:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на общинска земеделска земя, в землището на с. Търнак


Община Бяла Слатина съобщава, че на 09.05.2018г. /сряда/ от 11.00 часа в стая 203, в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 09.05.2018г. /сряда/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.


Община Бяла Слатина удължава до 03.04.2018г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на недвижим имот, общинска собственост


Във връзка с чл.115, ал.1 от Наредба №6 на Общински съвет Бяла Слатина, Община Бяла Слатина обявява, че на 29.03.2018 г. /четвъртък/ в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведат търгове за отдаване под аренда за срок от 15 стопански години на общинска земеделска земя,  в землищата на с. Драшан и на с. Галиче, Община  Бяла Слатина, обл. Враца, за създаване на масиви от трайни насаждения „Овошки“ (круша, слива, ябълка, череша, лешник и др.), многогодишни насаждения от култивирани билки и подправки (джинджифил, кардамон и др.) и култивирана шипка


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 28.03.2018 г. от 14.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 28.03.2018г. от 13.30 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на следният имот общинска собственост


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 28.03.2018 г. от 15.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 28.03.2018 г. от 14.30 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 28.03.2018 г. от 15.30 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на  28.03.2018г. от 13.00 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на  имот публична общинска собственост


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на  28.03.2018 г. от 10.30 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на  28.03.2018 г. от 10.00 ч. часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на  имот общинска собственост


Община Бяла Слатина съобщава, че на 15.03.2018г. /четвъртък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 07.03.2018г. /сряда/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 16.02.2018г. /петък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина удължава до 04.01.2018г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на "Помещение –ученически стол"


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 04.01.2018 г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.12.2017г. /четвъртък/ от 11.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 12.12.2017г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски” № 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 21.11.2017г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 02.11.2017г. /четвъртък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 06.10.2017г. /петък/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина съобщава, че на 06.10.2017г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 11.07.2017 г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост.   - натисни върху текста


 Община Бяла Слатина съобщава, че на 29.06.2017г. /четвъртък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем


 Заповед № 335/02.06.2017 г. на кмета на община Бяла Слатина

Община Бяла Слатина съобщава, че на 30.05.2017 г. от 13:30 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 години на общинска земеделска земя, в землището на с. Соколаре.


 Община Бяла Слатина съобщава, че на 07.03.2017г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 16.02.2017г. /четвъртък/ от 10:00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 27.01.2017г. /петък/ от 10.30 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 27.01.2017г. /петък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 26.01.2017г. /четвъртък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 05.01.2017 г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот, общинска собственост.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №560/30.09.2016 г., на Кмета на Общината, на 19.10.2016 г. /сряда/ и 20.10.2016 г. /четвъртък/ в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ще се проведат търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с. Галиче.
 
Община Бяла Слатина съобщава, че на 06.10.2016г. /четвъртък/ от 10.30 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 06.10.2016г. /четвъртък/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 08.09.2016 г. от 10,00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на имот общинска собственост.

Във връзка с чл.144, ал.1 от Наредба №6 на Общински съвет Бяла Слатина, Община Бяла Слатина обявява, че на 17.08.2015 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведат конкурси за отдаване под аренда за срок от 40 години на 75.037 дка общинска земеделска земя, с начин на трайно ползване „изоставени трайни насаждения“, в землището на с. Галиче.


Община Бяла Слатина съобщава, че на 09.08.2016г. /вторник/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.


До 14.05.2016 г. се удължава се срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния недвижим имот общинска собственост.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 04.05.2016г. /сряда/ от 10.00 часа в стая 203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 07.04.2016г. /четвъртък/ от 10,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина обявява търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 31.03.2016 г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на общински имот.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 31.03.2016 г. от 10.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация, за отдаване под наем на общински имот.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 02.03.2016г. /сряда/ от 13.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №12/11.01.2016 г., на Кмета на Общината за удължаване срока за закупуване на тръжна документация, на 28.01.2016 г. /четвъртък/ (в часовете посочени в таблицата), в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ще се проведат търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на общинска земеделска земя в землища на Община Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 28.01.2016г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68  ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че съгласно Заповед №966/18.12.2015 г., на Кмета на Общината, на 11.01.2016 г. /понеделник/ в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ще се проведат търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.12.2015г. /понеделник/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68  ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 01.12.2015г. /вторник/ от 10.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина удължава до 20.11.2015 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 2/две/ години на недвижим имот, общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 18.11.2015г. /сряда/ от 14.00 часа в стая №203 в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 18.11.2015 г. от 13:30 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 10 години на общинска земеделска земя, в землището на гр. Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 05.11.2015г. /четвъртък/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 29.10.2015г. /четвъртък/ от 9.00 часа в заседателна зала на партерен етаж в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина обявява търг (отдаване под наем) с тайно наддаване, който ще се проведе на 30.09.2015г. / сряда / от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина обявява търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 04.08.2015г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за отдаване под наем на помещение, намиращо се в сграда „Бивше кметство“ – с.Търнава.
Община Бяла Слатина удължава до 18.05.2015 г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на следния недвижим имот, общинска собственост.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 30.04.2015г. /четвъртък/ от 09,50 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина обявява търг за отдаване под наем с явно наддаване, който ще се проведе на 27.03.2015г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 20.02.2015г. /петък/ от 11,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване за срок от 10 години на общинска земеделска земя в землището на с. Попица.
Община Бяла Слатина обявява, че на 22.12.2014 г. /понеделник/ от 10:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведат конкурси за отдаване под аренда за срок от 35 години на 1003.309 дка общинска земеделска земя с начин на трайно ползване „изоставени трайни насаждения“,  в землището на с. Галиче.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 29.10.2014г. /сряда/ от 13,30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем.
Община  Бяла  Слатина  обявява  търгове  с  тайно  наддаване,  който  ще  се  проведат  на 29.10.2014г. /сряда/  от  11.00  часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за  отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 31.10.2014 г. от 11:00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на общинска земеделска земя, в землището на с. Алтимир.
Община  Бяла  Слатина  обявява  търгове  с  явно  наддаване,  които  ще  се  проведат  на 16.09.2014г. /вторник/ от 11.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно  наддаване  за отдаване под наем,  който  ще  се  проведат на 04.08.2014г. /понеделник/ от 11.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина.
Община  Бяла  Слатина  обявява  търг  с  явно  наддаване,  който  ще  се  проведе  на 04.07.2014г.  /петък/  от  11.00  часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за  отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на 09.06.2014г. /понеделник/ от 14.40 часа в залата на Общински съвет ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 09.06.2014г. /понеделник/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем, който ще се проведе на 08.05.2014г. /четвъртък/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 08.05.2014г. /четвъртък/ от 14.30часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на 08.05.2014г. /четвъртък/ от 15,30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем
Удължава се до 07.05.2014г. срока за закупуване на тръжна документация за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем, който ще се проведе на 08.05.2014г. (четвъртък) от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 17.04.2014г. /четвъртък/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за  отдаване на терен.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.04.2014г. /понеделник/ от 15,30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 14.04.2014 г. /понеделник/ от 15,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем.
Процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване за срок от 5 стопански години на 85.771 дка общинска земеделска земя в землището на с. Търнак
Община Бяла Слатина обявява търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 18.03.2014г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина, за отдаване под наем на терен.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 17.03.2014 г. /понеделник/ от 14.40 часа в залата на Общински съвет ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на 20.02.2014 г. /четвъртък/ от 13.30 ч.; 14.00 ч.; 14.30 ч.; 15.00 ч.; 15.30 ч. и 16.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ще се проведат търгове с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 30 стопански години на общинска земеделска земя.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 04.02.2014 г. /вторник/ от 13.30 ч.; 14.00 ч.; 14.30 ч.; 15.00 ч.; 15.30 ч. и 16.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведат търгове с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 30 години на общинска земеделска земя
Община Бяла Слатина съобщава, че на 21.12.2013 г /събота/ ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване на земи под аренда
Община Бяла Слатина съобщава, че на 19.12.2013 г. /четвъртък/ от 10,30 часа в залата на Общински съвет ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на гаражи
Община Бяла Слатина съобщава, че на 19.12.2013 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот
Община Бяла Слатина съобщава, че на  07.11.2013 г. /четвъртък/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация ще се проведе търг с явно наддаване
Община Бяла Слатина съобщава, че на 04.11.2013 г. /понеделник/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация, ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем
ОБЯВА
На основание чл.50, ал.4 от Наредба №6 на ОбС Бяла Слатина, Община  Бяла Слатина, обявява, че със свое Решение №606 от 25.09.2013 г., Общинският съвет е определил за отдаване под наем за срок от 5 години при начална тръжна годишна наемна цена 40 лв./дка, земеделска земя от ОПФ

Община Бяла Слатина съобщава, че на 24.10.2013г. /четвъртък/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе търг с тайно наддаване за Рибарник ПИ №000065 в с.Комарево.
Община Бяла Слатина съобщава, че на  03.10.2013 г. /четвъртък/ от 16,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на  03.10.2013 г. /четвъртък/ от 13,30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на  01.10.2013 г. /вторник/ от 16,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на  01.10.2013 г. /вторник/ от 13,30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на 29.08.2013 г. /четвъртък/ от 10,30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведe търг с тайно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на 15.08.2013 г. /четвъртък/ от 13,30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на 15.08.2013 г. /четвъртък/ от 14.00 ч.; 14.30 ч. и 15.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Кл. Охридски” №68, ще се проведат Търгове с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 30 години на общинска земя в землището на с. Галиче.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 30.07.2013г. /вторник/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг стайно наддаване за отдаване под наем
Община Бяла Слатина съобщава, че на 24.07.2013 г. /сряда/ от 14.00 ч.; 14.30 ч.и 15.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Кл. Охридски” №68, ще се проведат Търгове с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 30 годинина общинска земя в землището на с. Галиче, Община Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 14406
На 10.07.2013 г. /сряда/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Общински терен № 5, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем гараж в кв. 88А, гр. Бяла Слатина
На 04.07.2013 г. /четвъртък/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Общински терен № 2, с площ 7,64 кв.м., за поставяне на временен павилион, намиращ се в кв. 88А, по плана на гр. Бяла Слатина.

Заповед

Община Бяла Слатина съобщава, че на 03.07.2013 г. /сряда/ от10.00 ч., от 10.30 ч. и от 11.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Кл. Охридски” №68, ще се проведат Търгове с явно наддаване, за отдаване под аренда за срок от 30 години на общински земи в землището на с. Галиче


Заповед

Община Бяла Слатина съобщава, че на 01.07.2013 г./понеделник/ от 14.00 ч.; 14.30 ч. и 15.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Кл.Охридски” №68, ще се проведат Търгове с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5години на общински земи в землището на с. Враняк
Община Бяла Слатина обявява търг, който ще се проведе на 23.05.2013г, /четвъртък/ от 15.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина за отдаване под наем на помещение намиращо се в сграда "Фурна - Баня" в с. Попица и Рибарник в с. Комарево.
Заповед
На 29.05.2013 г. /сряда/ от 13.00ч. в залата на Общински съвет гр. Бяла Слатина ще се проведе търг за отдаване под наем на общински терен № 17

Заповед
На 29.05.2013 г. /сряда/ от 14.00ч. в залата на Общински съвет гр. Бяла Слатина ще се проведе търг за отдаване под наем на помещение находящо се в сградата "Обреден дом"

Заповед
На 28.05.2013 г. /вторник/ от 13.00ч. в залата на Общински съвет гр. Бяла Слатина ще се проведе търг за отдаване под наем на помещение № 2 находящо се в сградата "Обреден дом"

Заповед
На 29.05.2013 г. /сряда/ от 14.00ч. в залата на Общински съвет гр. Бяла Слатина ще се проведе търг за отдаване под наем на помещение № 9 находящо се на ул. Христо Ботев - стария пазар.

На  08.05.2013 г. /сряда/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с явно наддаване
На 29.04.2013 г. от 14.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Кл. Охридски” №68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под наем на общинска земеделска земя
На 30.04.2013г. /вторник/ от 14,30 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем
На 30.04.2013 г. /вторник/от 15,00 часа, в залата на Общински съвет, в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68, ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем
На 26.04.2013 г. /петък/от 11,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем
На 25.04.2013 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе търг с явно наддаване
На 18.04.2013г. /четвъртък/ от 14.30 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот общинска собственост за срок от 2 години
На 18.04.2013г. /четвъртък/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот общинска собственост за срок от 5 години
На 04.04.2013 г. /четвъртък/от 16,00часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем
На 04.04.2013г./четвъртък/ от 15,00часа в залата на Общински съвет се открива Процедура за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години чрез публично оповестен търг с явно наддаване
На 21.03.2013 г. /четвъртък/от 14,00 часа в залата на Общински съвет  - отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години чрез публично оповестени търгове стайно наддаване на следните недвижими имоти общинска собственост.
На 20.03.2013 г. /сряда/от 14,00 часа в залата на Общински съвет  - отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години чрез публично оповестени търгове стайно наддаване на следните недвижими имоти общинска собственост.
Община Бяла Слатина обявява търг с тайно наддаване, който ще се проведе на 19.03.2013г. /вторник/ от 14.30 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина,за отдаване под наем
Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 19.03.2013г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина за отдаване под наем
На 07.03.2013 г. /четвъртък/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68 ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем
На 15.02.2013г. /петък/ от 14.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе търг с тайно наддаване
На 15.02.2013г. /петък/ от 15.00 часа в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще се проведе търг с явно наддаване
На 31.01.2013г. от 14.00 ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Кл. Охридски”№68, ще се проведе Търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 1 стопанска година на общинска земеделска земя, в землището на с. Търнак, община Бяла Слатина.
На 05.02.2013  г.  /вторник/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация  гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски” №68 ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.
Община Бяла Слатина съобщава, че на 29.01.2013 г. /вторник/ от14,00 часа в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски” № 68 ще се проведат търгове с тайно наддаване за отдаване под наем
Процедура за отдаване под наем на общинско имущество чрез публично оповестени търгове с тайно наддаване при условията на Наредба № 6

Наименование Брой тегления
obiava_grobiste.docx 9 Изтегли документ с име "obiava_grobiste.docx"
Zapov_yaven-turg-naem-11-05-2023-2.doc 32 Изтегли документ с име "Zapov_yaven-turg-naem-11-05-2023-2.doc"
Обява Габаре.doc 16 Изтегли документ с име "Обява Габаре.doc"
Обява дискотека.doc 36 Изтегли документ с име "Обява дискотека.doc"
Обява.docx 45 Изтегли документ с име "Обява.docx"
Zapov-turg - t-3.doc 40 Изтегли документ с име "Zapov-turg - t-3.doc"
Zapov_turg-garag-2.doc 37 Изтегли документ с име "Zapov_turg-garag-2.doc"
Zapov_yaven-turg-naem-04-2023g.pdf 63 Изтегли документ с име "Zapov_yaven-turg-naem-04-2023g.pdf"
Zapov-turg - 16-03-2023-t-3-kv-6.doc 69 Изтегли документ с име "Zapov-turg - 16-03-2023-t-3-kv-6.doc"
Zapov_yaven-turg-naem-02-2023 – MIG.doc 111 Изтегли документ с име "Zapov_yaven-turg-naem-02-2023 – MIG.doc"
Обява търг с явно наддаване който ще се проведе на 10.03.2023 от 10 часа.doc 125 Изтегли документ с име "Обява търг с явно наддаване който ще се проведе на 10.03.2023 от 10 часа.doc"
Обява 10.03.2023.docx 127 Изтегли документ с име "Обява 10.03.2023.docx"
07.03.2023 г. вторник от 10.00 часа.doc 123 Изтегли документ с име "07.03.2023 г. вторник от 10.00 часа.doc"
07.03.2023г. вторник от 14.30 часа.doc 119 Изтегли документ с име "07.03.2023г. вторник от 14.30 часа.doc"
07.03.2023г. вторник от 15.00 часа.doc 122 Изтегли документ с име "07.03.2023г. вторник от 15.00 часа.doc"
07.03.2023г. вторник от 14.00 часа.doc 127 Изтегли документ с име "07.03.2023г. вторник от 14.00 часа.doc"
07.03.2023г. вторник от 11.30 часа.doc 124 Изтегли документ с име "07.03.2023г. вторник от 11.30 часа.doc"
07.03.2023г. вторник от 13.30 часа.doc 126 Изтегли документ с име "07.03.2023г. вторник от 13.30 часа.doc"
07.03.2023 г. вторник от 11.00 часа.doc 139 Изтегли документ с име "07.03.2023 г. вторник от 11.00 часа.doc"
07.03.2023 г. вторник от 10.30 часа.doc 133 Изтегли документ с име "07.03.2023 г. вторник от 10.30 часа.doc"
Обява 24.02.23.docx 112 Изтегли документ с име "Обява 24.02.23.docx"
Обява Търнак 27.01.2023 г. /петък/ от 10.00 часа.docx 129 Изтегли документ с име "Обява Търнак 27.01.2023 г. /петък/ от 10.00 часа.docx"
Обява Габаре 27.01.2023 г. /петък/ от 10:30 часа .docx 135 Изтегли документ с име "Обява Габаре 27.01.2023 г. /петък/ от 10:30 часа .docx"
Zapoved_2022-1-3 Буковец.doc 205 Изтегли документ с име "Zapoved_2022-1-3 Буковец.doc"
Zapoved_2022-1-2 Драшан.doc 176 Изтегли документ с име "Zapoved_2022-1-2 Драшан.doc"
Zapoved_2022-1-1 Тлачене.doc 180 Изтегли документ с име "Zapoved_2022-1-1 Тлачене.doc"
Zapoved_2022-1-4 Търнак.doc 194 Изтегли документ с име "Zapoved_2022-1-4 Търнак.doc"
Zapov_yaven-turg-naem-10-2022 – B_geran.doc 216 Изтегли документ с име "Zapov_yaven-turg-naem-10-2022 – B_geran.doc"
Zapoved_taen-turg-naem-2022 slepi-B_Slatina.doc 194 Изтегли документ с име "Zapoved_taen-turg-naem-2022 slepi-B_Slatina.doc"
Zapov_yaven-turg-naem-275.doc 570 Изтегли документ с име "Zapov_yaven-turg-naem-275.doc"
Zapov_yaven-turg-naem-274.doc 567 Изтегли документ с име "Zapov_yaven-turg-naem-274.doc"
Zapov_yaven-turg-naem-239.doc 561 Изтегли документ с име "Zapov_yaven-turg-naem-239.doc"
obiava_targove-2022-1.docx 659 Изтегли документ с име "obiava_targove-2022-1.docx"
obiava_targove-2022-2.docx 706 Изтегли документ с име "obiava_targove-2022-2.docx"
Zapov-yaven -turg - naem-106.doc 702 Изтегли документ с име "Zapov-yaven -turg - naem-106.doc"
Zapov_yaven-turg-naem-105.doc 731 Изтегли документ с име "Zapov_yaven-turg-naem-105.doc"
Zapov_yaven-turg-naem-2.doc 991 Изтегли документ с име "Zapov_yaven-turg-naem-2.doc"
Zapov_yaven-turg-naem-1.doc 1026 Изтегли документ с име "Zapov_yaven-turg-naem-1.doc"
Zapov_779_yaven-turg-naem.doc 1159 Изтегли документ с име "Zapov_779_yaven-turg-naem.doc"
zap-targ2010.doc 1208 Изтегли документ с име "zap-targ2010.doc"
Zapov_638-yaven-turg-naem.doc 1190 Изтегли документ с име "Zapov_638-yaven-turg-naem.doc"
Обява Търг.doc 1358 Изтегли документ с име "Обява Търг.doc"
Заповед №526 за търг в Галиче.doc 1572 Изтегли документ с име "Заповед №526 за търг в Галиче.doc"
Заповед №525 за търг в Габаре.doc 1428 Изтегли документ с име "Заповед №525 за търг в Габаре.doc"
obiava_1332.docx 1350 Изтегли документ с име "obiava_1332.docx"
Zapov_yaven-turg-naem Altimir.doc 1478 Изтегли документ с име "Zapov_yaven-turg-naem Altimir.doc"
Zapov_yaven-turg-naem-343.doc 1297 Изтегли документ с име "Zapov_yaven-turg-naem-343.doc"
obyava.pdf 1475 Изтегли документ с име "obyava.pdf"
Z_tg308-2021.docx 1702 Изтегли документ с име "Z_tg308-2021.docx"
Zap_turg-303.docx 1621 Изтегли документ с име "Zap_turg-303.docx"
Z-n-Bgeran.doc 1729 Изтегли документ с име "Z-n-Bgeran.doc"
Zap-153-Naem-garag-5.doc 2006 Изтегли документ с име "Zap-153-Naem-garag-5.doc"
Z-152-prodagba.doc 1845 Изтегли документ с име "Z-152-prodagba.doc"
Z-151-prodagba.doc 1766 Изтегли документ с име "Z-151-prodagba.doc"
Z94naem.doc 2196 Изтегли документ с име "Z94naem.doc"
Z95naem.doc 2158 Изтегли документ с име "Z95naem.doc"
Z-naem15m.doc 2734 Изтегли документ с име "Z-naem15m.doc"
Z_naem-kafe.doc 2150 Изтегли документ с име "Z_naem-kafe.doc"
Z_n-Mag.doc 2611 Изтегли документ с име "Z_n-Mag.doc"

Потърсете в сайта

Местоположение