ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Наредби

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Наредба № 1 за опазване на обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на община Бяла Слатина, в сила от 20.08.2015 г.

Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на община Бяла Слатина - отменена с Решение на Общински Съвет от 20.08.2015 г.

Наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Бяла Слатина

Наредба № 3 за пожарната безопасност на територията на община Бяла Слатина

Наредба № 4 за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища


Наредба No 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Наредба № 7 за предоставяне на общински концесии

Наредба № 8 за управление на отпадъците на територията на Община Бяла Слатина

Наредба № 9 за поддържане екологията и опазване чистотата, зелените площи и дълготрайната дървесна растителност на територията на община Бяла Слатина

Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Бяла Слатина

Наредба № 11 за общинската охранителна дейност

Наредба № 12 за управление на общинските пътища

Наредба № 13 за  дейността на общината по предоставяне на услуги от Общинско Предприятие “Домашен социален патронаж”  гр. Бяла Слатина - отменена

Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина

Наредба № 15 за стопанисване и регистрация на кучета в община Бяла Слатина

Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от община Бяла Слатина върху  общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба № 17 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг

Наредба № 18 за определяне размера на местните данъци на територията на община Бяла Слатина.

Наредба № 19 за публично - частните партньорства на територията на община Бяла Слатина

Наредба № 20 за предоставяне на услугите социален асистент и домашен помощник

Наредба № 21 за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал.3  и чл.225а, ал.1 от ЗУТ на територията на община Бяла Слатина.

Наредба № 22 за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на община Бяла Слатина

Наредба № 23 за условията и реда за извършване на социални услуги в община Бяла Слатина

Наредба №24 за преместваемите обекти и рекламната и информационна дейност на територията на община Бяла Слатина

Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите в община Бяла Слатина и издаване на сертификати клас В


Потърсете в сайта

Местоположение