ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Планове

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45

План за превенция настаняването на деца в институции/услуги от резидентен тип.

 

Годишен план за развитие на социални услуги в община Бяла Слатина към изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социални услуги 2016–2020г.

 

План за защита при бедствия в община Бяла Слатина.

 

Общински план за младежта, 2015 г.

 

ПЛАН за закриване на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда” с. Търнава.

 

План за действие на община Бяла Слатина в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация 2015-2017 г.

 

Общински план за младежта на община Бяла Слатина, 2014

 

Общински план за младежта 2013


Годишен план за развитие на социални услуги в община Бяла Слатина към изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги. Планов период 2015 г.

Годишен план за развитие на социални услуги в община Бяла Слатина към изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги. Планов период 2014 г.

Общински План за действие за интегриране на ромите, и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Бяла Слатина (2012 - 2014)

 

План за действие за 2012г. - Общинска програма за закрила на детето

 

Отчет за изпълнение на общинската програма за закрила на детето за 2011г.


Потърсете в сайта

Местоположение