ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Вече трети месец Община Бяла Слатина продължава изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Бяла Слатина

Дата на публикуване: 29.09.2022 11:53

Вече трети месец Община Бяла Слатина продължава изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Бяла Слатина“, договор за БФП № BG05M9OP001-6.004-0152-C01 от 15.06.2022 г., по процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” на ОПРЧР 2014-2020 г, съфинансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Проектът предвижда на територията на община Бяла Слатина да бъдат предоставяни интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19, като има за цел да осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на COVID-19.

Дейностите  по направление 1 са следните:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица от целевите групи по проекта.
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Освен това, проектът предвижда и предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране. Предоставяните дейности са безплатни за потребителите.

Патронажната услуга се предоставя от домашни помощници и медицински персонал, които обслужва хората в техните домове, за да ги подпомогнат в ежедневните им дейности, съобразно индивидуалните потребности на всеки от тях. Екипът от специалисти, които предоставя услугата „патронажна грижа“ е следния: 2 бр. медицински сестри, 1 бр. психолог и 8 бр. домашни помощници. Услугата се предоставя в 7 населени места в община Бяла Слатина – гр. Бяла Слатина, с. Алтимир, с. Бърдарски геран, с. Бъркачево, с. Галиче, с. Търнава, с. Търнак.

Към 16.09.2022 г. през проекта за преминали 99 лица в нужда. Оказана е психологическа подкрепа на 13 потребителя.

Второто направление е свързано с превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, включваща следните мерки: осигуряване на лични предпазни средства, въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Включено е още тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19, както и въвеждане, при необходимост, на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения, допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд.

За целта са наети 16 бр. лица на длъжност хигиенист разпределени в двата „Центъра за настаняване от семеен тип“ (ЦНСТ) за деца и младежи с увреждания по проект ", ЦНСТ – с. Бърдарски геран, Преходно и наблюдавано жилище – гр. Бяла Слатина, Дом за стари хора с. Попица.

Срокът на изпълнение на проекта е до 01.01.2023 г. Общата му стойност възлиза на 219 652.80 лв. със съфинансиране от Европейския социален фонд. 

ГалерияПотърсете в сайта

Местоположение