ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
Вътрешни правила

Вътрешен правилник за защита на личните данни в община Бяла Слатина.

Вътрешни правила за организационните процедури по извършване на инвентаризация на активите, пасивите, материалните запаси, разчетите и касата в община Бяла Слатина, и за организационните процедури по бракуването и ликвидирането на негодните активи на община Бяла Слатина, в сила от 1.11.2018 г.

Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите за установяване конфликт на интереси в община Бяла Слатина.

Вътрешни правила за финансово управление и контрол за въвеждане и осъществяване на контролни дейности в община Бяла Слатина.
 
 
 
Вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на политики в социалната сфера, прилагани от общинска администрация Бяла Слатина

Вътрешни правила за реда на работа и съхранение на електронни документи, подписани с УЕП в общинска администрация Бяла Слатина

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Бяла Слатина

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Бяла Слатина
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Бяла Слатина.
 
 
Вътрешни правила за пропускателния режим в сградата на община Бяла Слатина

Вътрешни правила за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности, в контекста на изпълнение на проекти, финансирани от ЕС в община Бяла Слатина

Вътрешни правила за мониторинг и процедури за извършване на проверки на място и верификация на искания за средства по проекти, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Вътрешни правила във връзка с процеса на искания за отпускане на средства и контрол на разходите по проекти, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в община Бяла Слатина

Архив - Вътрешни правила за заплатите на работещите по служебни и по трудови право-отношения в делегираната от държавата дейност в “Общинска администрация” на община Бяла Слатина

Вътрешните правила за изпълнение на закона за достъп до обществена информация в община Бяла Слатина
 
 
 

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА