ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
Планове

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територия на община Бяла Слатина за 2018 г.


План за действие на община Бяла Слатина в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация 2018-2020 г.


Годишен план за развитие на социални услуги в община Бяла Слатина към изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социални услуги 2016 – 2020г
.
, планов период 2019 г.


Общински план за младежта, 2018 г.

 

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2016 г. на общинския План за развитие на община Бяла Слатина 2014-2020 г.

План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2017 г.

 

План за противодействие на тероризма в община Бяла Слатина 2016 г.

 

Общински план за младежта 2016 г.

 

Годишен план на звеното за вътрешен одит

 

План за превенция настаняването на деца в институции/услуги от резидентен тип

 

Годишен план за развитие на социални услуги в община Бяла Слатина към изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социални услуги 2016 – 2020г.

 

План за действие на община Бяла Слатина в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация 2015-2017 г.

 

План за защита при бедствия в община Бяла Слатина

 

Архив - Общински план за младежта, 2015 г.

 

Архив - Общински план за младежта, 2014 г.

 

Архив - Общински план за младежта 2013 г.

 

Архив - План за закриване на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда” с. Търнава

 

Архив - Годишен план за развитие на социални услуги в община Бяла Слатина към изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги. Планов период 2015 г.

 

Архив - Годишен план за развитие на социални услуги в община Бяла Слатина към изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социални услуги. Планов период 2014 г.

 

Архив - Общински План за действие за интегриране на ромите, и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Бяла Слатина (2012 - 2014)

 

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА