ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
Правилници
 
 
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

Правилник за дейността, структурата, численият състав и предоставеното за управление общинско имущество на общинско предприятие ”Чистота и Строителство” град Бяла Слатина.

Правилник за дейността, структурата, численият състав и предоставеното за управление общинско имущество на „Социално предприятие за Озеленяване и Благоустройство” град Бяла Слатина.

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии, и взаимодействието му с Общинската администрация - Архив.

Архив. Устройствен правилник - отменен със заповед № 3 от 03.01.2017 г.

Правилник за вътрешния ред и организацията на работа на служителите в Общинска администрация Бяла Слатина
Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА