ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
Банкова сметка

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПО МЕСТЕН БЮДЖЕТ    
при обслужваща банка ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД    
    

 

IBAN

 

BIC КОД

 

вид на плащане

Вид данък

1

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

441400

Патентен данък и лихви

2

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

442100

Данък върху недвижими имоти и лихви

3

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

442200

Данък върху наследства и лихви

4

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

442300

Данък върху превозни средства и лихви

5

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

442400

Такса битови отпадъци и лихви

6

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

442500

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви

7

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

442800

Туристически данък и лихви

8

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

443400

Пътен данък и лихви

9

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

446500

Глоби, санкции и неустойки, наказателни постановления, обезщетения и начети

10

BG43IABG74948402026200

 

IABGBGSF

 

448007

Такси за административни услуги

 

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение

ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА