ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
Дирекция МДТ

Дирекция ”Местни данъци и такси”
гр.Бяла Слатина, ул.Климент Охридски 68,  Телефон: 0915 882132;   имейл: ryotkov@oabsl.com    

Декларация за недвижим имот на физическо лице

Декларация за недвижим имот на юридическо лице

Декларация за облагане с данък върху наследствата

Декларация за придобито моторно превозно средство

Декларация за патентен данък


Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци в частта и за сметосъбиране и сметоизвозване

Декларация за определяне на такса битови отпадъци според количеството битови отпадъци

Издаване на Удостоверение за данъчна оценка /на сгради, на незавършено строителство, на земи в строителни граници, на земеделски земи, на правото на ползване/

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения

Издаване на удостоверение за платен  данък върху превозни средства

Издаване на удостоверение за декларирани данни /движимо и недвижимо имущество/

Издаване на дубликат на  квитанция за платени местни  данъци или такси

Издаване на дубликат  от подадена данъчна декларация

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА