ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
Актуално
Съобщение от 12.02.2019 г.     
Община Бяла Слатина Ви уведомява, че започна събирането на дължимите данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2019г. Те могат да се заплатят на две равни вноски - до 01 юли и до 31 октомври на текущата година. На предплатилите за цялата година в срок до 30 април се прави 5% отстъпка.
     Задълженията може да заплатите в брой или чрез ПОС-терминал в касите на Община Бяла Слатина, на адрес - ул.”Климент Охридски” №68, с работно време 08,30-17,30. За населените места извън гр.Бяла Слатина, задълженията може да заплатите в съответните кметства,  поделенията на Български пощи, офисите на ИЗИПЕЙ или безкасово по сметка - IBAN BG43IABG74948402026200  BIC код – IABGBGSF към Интернешънъл Асет Банк АД. В процес е изпращането на съобщения за задълженията, като в тях ще бъде посочен и неплатеният остатък за предходни години.

Заповед 617 / 10.10.2018 г. на основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси, относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване.


Архив   - Заповед 581 / 11.10.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, на основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление, и местната администрация, и във връзка с чл.63 ал.2 от Закона за местните данъци и такси, относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване.


Уведомяваме Ви , че 31 януари 2017 г. е крайният срок за подаване на декларациите за патентна дейност, като в този срок трябва да бъде платена и вноската от данъка за първото тримесечие на 2017 г. На предплатилите за цялата година в същия срок се прави 5% отстъпка. Декларациите се приемат в община Бяла Слатина, дирекция "Местни данъци и такси", находяща се на ул."Климент Охридски" №68. Глобите при неподаване или подаване след срока на данъчна декларация са до 500 лв., а за деклариране на неверни данни или обстоятелства, водещи до намаляване на данъка или освобождаване от него, санкцията е до 1000 лв.


 Съобщение
   Община Бяла Слатина уведомява гражданите, че започна събирането на дължимите данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2017г. Те могат да се заплатят на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври на текущата година. На предплатилите за цялата година в срок до 30 април се прави 5% отстъпка.

   Задълженията може да заплатите в брой или чрез ПОС-терминал в касите на община Бяла Слатина, на адрес - ул.”Климент Охридски” № 68, с работно време 08,30 - 17,30. За населените места извън гр.Бяла Слатина, задълженията може да заплатите в съответните кметства,  поделенията на Български пощи, офисите на ИЗИПЕЙ или безкасово по сметка - IBAN BG43IABG74948402026200 , BIC код – IABGBGSF към Интернешънъл Асет Банк АД. В процес е изпращането на съобщения за задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци. В тях ще бъде посочен и неплатеният остатък за предходни години.

Заповед 627 / 25.10.2016 г. относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване

Архив - Заповед 756 на Кмета на Общината за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване


Архив - Заповед 662 / 07.11.2013 г. на Кмета на Община Бяла Слатина за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване


Архив - Уведомяваме Ви, че от 01 март започва събирането на дължимите: данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2013г.


Архив - Уведомяваме Ви , че 31януари 2013 г. е крайният срок за подаване на декларациите за патентна дейност


Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение

ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА