ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
МБАЛ Бяла Слатина
Протокол (хляб)
Решение (хляб)
класиране
Протокол (храна)

Решение (храна) класиране
"МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на готова храна за лечебно хранене, хляб и тестени закуски за нуждите на „МБАЛ Бяла Слатина“ ЕООД“
Документация - тук

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Решение за удължаване срока за получаване на оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Доставки на лекарствени продукти за нуждите на ”МБАЛ Бяла Слатина " ЕООД”  -  тук

Протокол №2 за работата на комисията, назначена със Заповед №659/27.11.2013г. на Прокуриста на "МБАЛ Бяла Слатина" ЕООД за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на общи медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа, дизенфикционни разтвори за диализна апаратура, филтри за диализна апаратура, рентгенови филми и реактиви за нуждзите на МБАЛ”Бяла Слатина”ЕООД”;  Решение №670/04.12.2013г. за частично прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка;  Решение №671/04.12.2013г. за класиране на предложенията


Протокол №1 за работата накомисията, назначена със Заповед №659/27.11.2013г. на Прокуриста на "МБАЛБяла Слатина" ЕООД за провеждане на открита процедура за възлагане наобществена поръчка с предмет „Доставкана общи медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, концентрати захемодиализа, дизенфикционни разтвори за диализна апаратура, филтри за диализнаапаратура, рентгенови филми и реактиви за нуждзите на МБАЛ”Бяла Слатина”ЕООД”
- прочети протокола
-
____________________________________________________________________________________________

"МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Доставка на общи медицински консумативи, косумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа, дезинфекционни разтвори за диализна апаратура, филтри за диализна апаратура, рентгенови филми и реактиви за нуждите на  "МБАЛ - Бяла Слатина" ЕООД” 2013г. - 2014г. / вижте Документация

"МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ”МБАЛ Бяла Слатина " ЕООД” 2013г. - 2014г.  / вижте Документация.
 
____________________________________________________________________________________________
"МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на компресиран природен газ /метан/ за отопление за отоплителен сезон 2013-2014”  за „МБАЛ - Бяла Слатина” ЕООД”
Документация -  тук
Линк към Публичната покана в Регистъра за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9021324
____________________________________________________________________________________________
"МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Доставка на общи медицински консумативи, косумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа, дезинфекционни разтвори за диализна апаратура, филтри за диализна апаратура, рентгенови филми и реактиви за нуждите на  "МБАЛ - Бяла Слатина" ЕООД”
Документи (Решение) - тук
Документи, Ценово предложение, Спецификация и др. - изтеглете файла от тук
____________________________________________________________________________________________

"МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка налекарствени продукти за нуждите на ”МБАЛ Бяла Слатина " ЕООД” 2013/2014г.
Решения  -  тук
Документация, Решение, Спецификация, Съдържание - изтеглете файла от тук


Многопрофилна болница за активно лечение Бяла Слатина ЕООД - открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински консумативи за МБАЛ” Бяла Слатина ЕООД” Бяла Слатина 2012г.

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП комисията , назначена със Заповед № 148/09.08.2012 г. на Управителя на „МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА“ ЕООД, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – "Доставка на общи медицински консумативи, косумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа, дезинфекционни разтвори за диализна апаратура, филтри за диализна апаратура, рентгенови филми и реактиви за нуждите на "МБАЛ - Бяла Слатина" ЕООД, открита с Решение № №.114 /06.07.2012, обявява дата, място и час на отваряне на ценовите предложения както следва: 17.08.2012 г. от 13.00 в сградата на МБАЛ „БЯЛА СЛАТИНА”.

Оферта и указания за доставка на консумативи
Ценово предложение
Предложение за изпълнение
Приложения
Приложение - Договор
Спецификация

Разяснение по обособена позиция Nо1 - "Доставка на общи медицински консумативи"

Многопрофилна болница за активно лечение Бяла Слатина ЕООД - открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ”Бяла Слатина ЕООД”
Бяла Слатина 2012г.

Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ”Бяла Слатина ЕООД
ОБЯВА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение7 - ДОГОВОР за доставка на лекарствени продукти


Списък на лекарствата, необходими при осъществяване дейноста на "МБАЛ-БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД


ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ


ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

FED файлове (rar)
.fed файлове


СТАРО!
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 647/18.05.2012г. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ”Бяла Слатина ЕООД” за срок от 2 месеца КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на лекарствени продукти за които МБАЛ Бяла Слатина няма запаси, за срок от два месеца- до избор на изпълнител/и по открита процедура и които са описани подробно в Спецификация-Приложение № 1 към настоящата публична покана, публикувано в Профила на купувача.

Приложение N1 - към публична покана № 647/18.05.2012г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - към Публична покана № 647/18.05.2012г.СТАРО

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ”Бяла Слатина ЕООД” Бяла Слатина 2012г.

Приложения №1-5

Приложение №6 - ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Приложение № 7 - ДОГОВОР за доставка на лекарствени продукти

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение

ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА