ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за определянето размера на местните данъци на територията на община Бяла Слатина. Публикувано на 10.12.2018 г. 16:00 часа.

Изменение на Наредба №5 на Общински съвет Бяла Слатина за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина. - Публикувано на 06.11.2018 г.  14:00 часа.


Проект на
изменение на Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Бяла Слатина, във връзка с наемната цена на пасища, мери и ливади общинска собственост.   - Публикувано на 22.10.2018 г. 13:30 час
а.

Проект / Изменение на Наредба №1 на Общински съвет Бяла Слатина за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на община Бяла Слатина
.
- Публикувано на 16.10.2018 г.  14:05 часа.

Докладна от Кмета на общината, относно измемение на чл.22 от Наредба 5 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина. - Публикувано на 26.07.2018 г.

Докладна от Кмета на общината, относно измемение на чл.24 ал.1 от Наредба 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  - Публикувано на 26.07.2018 г.


  
Публикувано на : понеделник, 12 февруари 2016 г.  Предложения и мнения по трите проекта могат да бъдат изпратени на следните електронни адреси:
bslatina@mail.bg;    obst_bg@yahoo.com
 
Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2016 г.
 
Общински план за младежта 2016 г.
 
Календар на културните, религиозните и спортни празници през 2016 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Публикувано на : понеделник, 05 февруари 2016 г.Предложения и мнения по проекта могат да бъдат правени на следните електронни адреси:
bslatina@mail.bg; obst_bg@yahoo.com
 
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 2015-2019 г.
 
Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА