ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
КМЕТ
 

инж. Иво Ценов Цветков  
 кмет на община Бяла Слатина

за контакти: еmail - bslatina@oabsl.com, obst_bs@yahoo.com,
телефон - (0915) 82011, факс – (0915) 82914, с
тая - 302

Роден на 28.10. 1966 г. в гр. Бяла Слатина. Средното си образование завършва в гимназия "Васил Левски" в родния си град.
След отбиване на редовна военна служба в ШЗО "Христо Ботев" гр. Плевен е възпитаник на Академията на МВР,
която завършва със специалност "Инженер по противопожарна техника и безопасност" и "Строителен инженер по водоснабдяване и канализация".
През октомври 1990 г. започва работа като инспектор "Държавен противопожарен контрол" в РСПБЗН гр. Оряхово. От 1993 г. е началник на РСПБЗН гр. Оряхово.
От юли 2000 г. е началник РСПБЗН гр. Бяла Слатина.
От 10.11.2011 г. е кмет на Община Бяла Слатина.


Правомощия на кмета на общината

 

Правомощията на кмета на общината са уредени в чл.44 от ЗМСМА. Те са:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници,ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1,т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. председателства съвета по сигурност;

12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

14. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

15. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

16. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

17. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

18. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;

19. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.

 20.Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

21. Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари

Отчет за изпълнението на програмата за управление на община Бяла Слатина, ноември 2016 г. - ноември 2017 г., мандат 2015 г. - 2019 г.


 Отчет за изпълнението на програмата за управление на община Бяла Слатина, ноември 2015 г. - ноември 2016 г., мандат 2015 г. - 2019 г.


Програма за управление на община Бяла Слатина за мандат 2015 г.- 2019 г.


Отчет на изпълнението на Програмата за управление на Кмета на община Бяла Слатина за мандат 2011 г. - 2015 г.
Отчет на изпълнението на Програмата за управление на Кмета на община Бяла Слатина за мандат 2011 г. - 2015 г. - видео.
Отчет на кмета за изпълнение на мандатната програма през третата година от управлението за мандат 2011 г. - 2015 г.
Отчет на Кмета  за изпълнение на мандатната програма през втората година от управлението за мандат 2011 г. - 2015 г.
Отчет на Кмета  за изпълнение на мандатната програма през първата година от управлението заа мандат 2011 г. - 2015 г.
Програма за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011 г. - 2015 г.Приемна за граждани

Приемен ден на Кмета се осъществява всяка сряда от 14.00 до 16.00 часа.

 

 

ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА ПИСМЕНИ СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Намира се в Центъра за услуги и информация на гражданите. Пощенската кутия се проверява периодично и постъпилата кореспонденция се докладва на Кмета.Анонимните сигнали не се зачитат и не се образува преписка.Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА