ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Новини

Съобщение съгласно чл. 62, ал.1 от Закона за Водите
19.10.2018

Градили майстори олтара, Но не от камък, тухли или вар. От родолюбие, от почит и от вяра За поколенията от дедите дар.
19.10.2018

Литературна вечер, посветена на писателя Петър Доневски организираха Клуб на дейците на културата, читалище „Развитие”- Враца и издателство „Български писател”.
19.10.2018

Съобщение на кмета на община Бяла Слатина - инж. Иво Цветков във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр.Бяла Слатина“
11.10.2018

Становище на РИОСВ по екологична оценка № ВР 1-1/2018г. от 11.10.2018г. за съгласуване на проект на Общ устройствен план на община Бяла Слатина, с възложител община Бяла Слатина
11.10.2018

З А П О В Е Д № 254 Гр. Враца/19.09.2018 год.от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/
11.10.2018
На основание чл.75а, ал.1, т.1, във връзка с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции «Земеделие» и Доклад на комисията, назначена със Заповед № 136/02.08.2018 год., на Директора на Областна Дирекция „Земеделие” - гр.Враца,  

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА