ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Дневен център развива потенциала на деца в Бяла Слатина
04.06.2020
Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства- ДЦПДУТС, е новооткрита социална услуга в гр.Бяла Слатина, по проект „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните   семейства в гр. Бяла Слатина“, административен договор BG05M9OP001-2.019- 0004-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В центъра се предоставят  целодневни, почасови и консултативни услуги на деца и младежи с различни увреждания.
Работи се с 30 потребители от 0 до 29 години за дневна и почасова грижа и 60 потребители на консултативни услуги за периода на проекта.
След конкурс са назначени 15 служители и специалисти. Двама социални работници работят с потребителите и техните семейства, като оказват помощ във всяка една сфера на тяхното ежедневие. Тази помощ се изразява и в съдействие за оформяне на документи, полезни контакти, съвети за правата на децата им, придружаване и представяне пред различни институции. По всякакъв начин се цели социалното включване на тези семейства.
Услугата разполага със собствен микробус, който е специално оборудван за превоз на лица с увреждания. Потребителите се вземат и връщат по домовете, което е голямо облекчение за родителите, които са заети.
Сградата на Дневния център е напълно обновена и оборудвана с модерни мебели и уреди за физическа и психологическа рехабилитация. Условията са много предразполагащи за едно щастливо ежедневие. Специалистите и детегледачите са съпричастни и внимателни. Децата се провокират да работят активно за своето рехабилитиране, чрез предлагане на разнообразни дейности и занимания. В часовете по трудотерапия се изработват много красиви предмети, които правят своите малки създатели горди и по-уверени в себе си. Поощрява се всеки техен напредък.
Услугата работи от осем месеца, но вече има доста деца, които показват значим напредък в развитието си. Няколко деца се научиха да изразяват себе си по-свободно. Други не се притесняват да се движат колкото могат. Трети произнесоха първите си думички. За много от децата Дневния център е мястото, където очакват с нетърпение да дойдат, защото се чувстват желани. Неформалната среда и грижата на служителите правят Дневния център любимо място за потребителите. За това  говорят усмивките сутрин при тяхното вземане от дома и прегръдките, които служителите  получават, когато си тръгват.
По време на извънредното положение работата с децата не е спирала. Повечето родители  съдействаха за дистанционна работа със специалистите. Много родители споделяха, че децата искат по-скоро да се върнат в Центъра. Изпълняваха съвестно задачите, които им се възлагаха. По тази причина не е спряло тяхното развитие и сега работата просто продължава. Девизът на работещите в Центъра неслучайно  е „Работим с желание, защото сме нужни!“
 
 
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение