ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Дарение от 23 нови таблета получиха децата от ЦНСТ с. Бърдарски геран
03.06.2020
Дарението се случва благодарение на служители в БАН, с чиято
финансова подкрепа, /от заделени заплати/, са закупени техническите
устройства. Дарението е направено на община Бяла Слатина, която от своя
страна реши да зарадва децата на дома в Бърдарски геран. Лично
зам.министърът на труда и социалната политика, Зорница Русинова, имаше
удоволствието да връчи дарението на нетърпеливите и любопитни деца. На
събитието присъстваха още Мария Търнавска- Директор Регионална
Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Враца, Вера Миньовска- гл. експерт
„Закрила на детето“ към РДСП- Враца, инж. Иво Цветков- кмет на община
Бяла Слатина, Боряна Петкова- зам. кмет „Хуманитарни дейности и
интеграция“.
Госпожа Русинова поздрави децата и персонала на дома, като им
благодари за усилията, да се справят с трудната ситуация по време на
извънредното положение и възникналите в тази връзка проблеми. На
децата г- жа Русинова пожела да са здрави и щастливи и да не спират да
мечтаят.
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение