ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Програми

Дата на публикуване: 22.01.2016 16:33

Годишен отчет за за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ  - отчетна година 2021.  публикувано на 15.12.2021 г.


Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Бяла Слатина за 2022 г.


Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Бяла Слатина


Годишен отчет за за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ  - отчетна година 2020.


Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Бяла Слатина през 2021 г.  изм. и доп. с решение 558/22.12.2021 г. публ. 11.01.2022 г.  - отвори по-долу файла в "Прикачени документи".


Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Бяла Слатина.


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ.  


Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Бяла Слатина за периода 2020 – 2029 г.


Архив  - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Бяла Слатина през 2020 г.  допълнена с решение 300/23.12.2020 г. публ. 31.12.2020 г.


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.- публикувано на 22.01.2020 г.


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.- публикувано на 31.12.2019 г.


Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2021 г. на територията на община Бяла Слатина.


Програма за опазване на околната среда на община Бяла Слатина за периода 2019 – 2021 г.


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Бяла Слатина за периода 2019 – 2021 г.


Архив - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Бяла Слатина през 2020 г. - приета с решение 58 / 30.01.2020 г., публикувана на 05.02.2020 г.


Архив - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Бяла Слатина през 2019 г. - допълнена с решение 21 / 19.12.2019 г., публикувана на 31.12.2019 г.Общинска програма за закрила на детето в община Бяла Слатинта за 2021 г. (31.03.2021)
Архив - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Бяла Слатина през 2018 г.  (изм.доп. с реш.№746/28.11.2018 г.)
Архив - Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2019 г. на територията на община Бяла Слатина.
Програма за реализация на ОПР на Община Бяла Слатина за периода 2014 - 2016 г.
Програма за закрила на детето в община Бяла Слатина за 2016 г.
Актуализирана Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Бяла Слатина.  - публикувана на 01.07.2019 г.
Архив - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Бяла Слатина през 2016 г.
Програма за управление на Община Бяла Слатина за мандат 2015–2019 г.
Общинска Програма за развитие на физическото възпитание и спорт в община Бяла Слатина за периода 2013-2016 година
Архив - Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2016 г. на територията на община Бяла Слатина
Архив - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Бяла Слатина през 2015 г.
Архив - Годишна Програма за развитие на читалищната дейност за 2015 г. на територията на община Бяла Слатина
Архив - Годишна Програма за развитие на читалищната дейност за 2014 г. на територията на община Бяла Слатина
Архив - Общинска програма за закрила на детето в община Бяла Слатина за 2012 г.
Архив - Програма за закрила на детето в община Бяла Слатина за 2013 г.
Архив - Отчет за изпълнение на общинската програма за закрила на детето за 2013 г., неразделна част от Общинската стратегия за закрила на детето за община Бяла Слатина /период 2010-2013г./
Архив - Общинска Програма за закрила на детето в община Бяла Слатина за 2014 г.
Архив - Отчет на програма за закрила на дететоа 2014 г., неразделна част от Общинската стратегия за закрила на детето за община Бяла Слатина/ период 2014-2017 г./
Архив - Общинска програма за закрила на детето в община Бяла Слатина за 2015 г.
Архив - Отчет на програма за закрила на дететоа 2015 г., неразделна част от Общинската стратегия за закрила на детето за община Бяла Слатина/ период 2014-2017 г./
Архив - Програма за управление на кмета на община Бяла Слатина 2011-2015г.

Наименование Брой тегления
Programa-imoti-2021_res558.doc 3 Изтегли документ с име "Programa-imoti-2021_res558.doc"
FormaZEE_new_final 13122021 actual.xls 27 Изтегли документ с име "FormaZEE_new_final 13122021 actual.xls"
programa_4italista_2022 г.docx 44 Изтегли документ с име "programa_4italista_2022 г.docx"
Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Бяла Слатина през 2021 г. изм. и доп. с решение 540/25.11.2021 г. 25 Изтегли документ с име "Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Бяла Слатина през 2021 г. изм. и доп. с решение 540/25.11.2021 г."
Програма имоти, изм. и доп. с решение 528 / 28.10.2021 г. 41 Изтегли документ с име "Програма имоти, изм. и доп. с решение 528 / 28.10.2021 г."
Програма имоти, изм. и доп. с решение 510 / 30.09.2021 г. 75 Изтегли документ с име "Програма имоти, изм. и доп. с решение 510 / 30.09.2021 г."
Програма Имоти в ОБСл. 2021 г. изм. и доп. с решение 491/26.08.2021 г. 93 Изтегли документ с име "Програма Имоти в ОБСл. 2021 г. изм. и доп. с решение 491/26.08.2021 г."
Programa-imoti-2021_res456.doc 113 Изтегли документ с име "Programa-imoti-2021_res456.doc"
programa_zakrila_dete.pdf 234 Изтегли документ с име "programa_zakrila_dete.pdf"
Копие на Forma_ZEVI_new_final 2020.xls 323 Изтегли документ с име "Копие на Forma_ZEVI_new_final 2020.xls"
F_ZEE_n_fin-20BSl.xlsx 301 Изтегли документ с име "F_ZEE_n_fin-20BSl.xlsx"

Потърсете в сайта

Местоположение