ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Програми

Дата на публикуване: 22.01.2016 16:33

Програма за опазване на околната среда на община Бяла Слатина за периода 2022 – 2028 г.


Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Бяла Слатина, период на действие 2022 – 2026г.  - публикувано на 02.03.2022 г. 


Програма за управление на отпадъците на община Бяла Слатина за периода 2021-2028 г. - публикувано на 02.03.2022 г.


Годишен отчет за за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ  - отчетна година 2021.  публикувано на 15.12.2021 г.


Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Бяла Слатина за 2022 г.


Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Бяла Слатина


Годишен отчет за за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ  - отчетна година 2020.


ОбновенаПрограма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Бяла Слатина през 2022 г.  изм. и доп. с решение 734 / 25.08.2022 г. публ. 31.08.2022 г.  


Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Бяла Слатина.


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ.  


Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Бяла Слатина за периода 2020 – 2029 г.


Архив  - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Бяла Слатина през 2020 г.  допълнена с решение 300/23.12.2020 г. публ. 31.12.2020 г.


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.- публикувано на 22.01.2020 г.


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.- публикувано на 31.12.2019 г.


Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2021 г. на територията на община Бяла Слатина.


Програма за опазване на околната среда на община Бяла Слатина за периода 2019 – 2021 г.


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на община Бяла Слатина за периода 2019 – 2021 г.


Архив - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Бяла Слатина през 2020 г. - приета с решение 58 / 30.01.2020 г., публикувана на 05.02.2020 г.


Архив - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Бяла Слатина през 2019 г. - допълнена с решение 21 / 19.12.2019 г., публикувана на 31.12.2019 г.Общинска програма за закрила на детето в община Бяла Слатинта за 2021 г. (31.03.2021)
Архив - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Бяла Слатина през 2018 г.  (изм.доп. с реш.№746/28.11.2018 г.)
Архив - Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2019 г. на територията на община Бяла Слатина.
Програма за реализация на ОПР на Община Бяла Слатина за периода 2014 - 2016 г.
Програма за закрила на детето в община Бяла Слатина за 2016 г.
Актуализирана Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Бяла Слатина.  - публикувана на 01.07.2019 г.
Архив - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Бяла Слатина през 2016 г.
Програма за управление на Община Бяла Слатина за мандат 2015–2019 г.
Общинска Програма за развитие на физическото възпитание и спорт в община Бяла Слатина за периода 2013-2016 година
Архив - Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2016 г. на територията на община Бяла Слатина
Архив - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Бяла Слатина през 2015 г.
Архив - Годишна Програма за развитие на читалищната дейност за 2015 г. на територията на община Бяла Слатина
Архив - Годишна Програма за развитие на читалищната дейност за 2014 г. на територията на община Бяла Слатина
Архив - Общинска програма за закрила на детето в община Бяла Слатина за 2012 г.
Архив - Програма за закрила на детето в община Бяла Слатина за 2013 г.
Архив - Отчет за изпълнение на общинската програма за закрила на детето за 2013 г., неразделна част от Общинската стратегия за закрила на детето за община Бяла Слатина /период 2010-2013г./
Архив - Общинска Програма за закрила на детето в община Бяла Слатина за 2014 г.
Архив - Отчет на програма за закрила на дететоа 2014 г., неразделна част от Общинската стратегия за закрила на детето за община Бяла Слатина/ период 2014-2017 г./
Архив - Общинска програма за закрила на детето в община Бяла Слатина за 2015 г.
Архив - Отчет на програма за закрила на дететоа 2015 г., неразделна част от Общинската стратегия за закрила на детето за община Бяла Слатина/ период 2014-2017 г./
Архив - Програма за управление на кмета на община Бяла Слатина 2011-2015г.

Наименование Брой тегления
Programa-imoti-2022_res_734.doc 21 Изтегли документ с име "Programa-imoti-2022_res_734.doc"
Programa-imoti-2022_res_710.doc 90 Изтегли документ с име "Programa-imoti-2022_res_710.doc"
programa_okolna_sreda_2022-2028.docx 140 Изтегли документ с име "programa_okolna_sreda_2022-2028.docx"
Programa-imoti-2022_res_675.doc 182 Изтегли документ с име "Programa-imoti-2022_res_675.doc"
prog_ku4eta_2022-2026.doc 373 Изтегли документ с име "prog_ku4eta_2022-2026.doc"
Programa_otpadutzi_2021-2028.docx 336 Изтегли документ с име "Programa_otpadutzi_2021-2028.docx"
FormaZEE_new_final 13122021 actual.xls 459 Изтегли документ с име "FormaZEE_new_final 13122021 actual.xls"
programa_4italista_2022 г.docx 519 Изтегли документ с име "programa_4italista_2022 г.docx"
Програма Имоти в ОБСл. 2021 г. изм. и доп. с решение 491/26.08.2021 г. 595 Изтегли документ с име "Програма Имоти в ОБСл. 2021 г. изм. и доп. с решение 491/26.08.2021 г."
programa_zakrila_dete.pdf 841 Изтегли документ с име "programa_zakrila_dete.pdf"
Копие на Forma_ZEVI_new_final 2020.xls 1013 Изтегли документ с име "Копие на Forma_ZEVI_new_final 2020.xls"
F_ZEE_n_fin-20BSl.xlsx 868 Изтегли документ с име "F_ZEE_n_fin-20BSl.xlsx"

Потърсете в сайта

Местоположение