ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Вътрешни правила

Дата на публикуване: 22.01.2016 16:47

Вътрешни правилаза дейността и организацията на човешките ресурси в Община Бяла Слатина - публикувано 21.09.2023 г. 

Заповед № 606/19.10.2022 г. Допълнение към вътрешните правила за работната заплата 

Мерки за предпазване на служителите от общинска администрация - Бяла Слатина от нараняване или загуба на живот в резултат на ПТП настъпили по време на работа

Вътрешни правила на община Бяла Слатина относно публикуването на информационни масиви и ресурси в портала за отворени данни в отворен форман в община Бяла Слатина

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носите в община Бяла Слатина

Вътрешни правила за правила за електронни адмнистративна услуги
Вътрешни правила за реда на издаване, подновяване и прекратяване на квалифициран електронен подпис /КЕП/

Вътрешни правила на общинска администрация Бяла Слатина на работа Системата за електронен обмен на съобщения (ССЕВ)

Вътрешни правила на общинска администрация - Бяла Слатина за работа в Системата за сигурно електронно връчване (СЕОС)

Политика за мрежова и информационна сигурност
Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужване в община Бяла Слатина

Архив - Заповед№ 269/14.04.2021 г. Вътрешни правила за работна заплати 

Архив - Изменение и допълнение на Вътрешните правила за работната заплата на работещите по служебни и трудови правоотношения в делегираната от Държавата дейност в "Общинска администрация " на община Бяла Слатина, утвърдени с моя заповед 399 / 10.07.2012 г.  

Вътрешни правила на общинска администрация Бяла Слатина за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Вътрешни правила за достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор 


Архив - Вътрешни правила за заплатите на работещите по служебни и по трудови правоотношения в делегираната от държавата дейност в "Общинска администрация" в община Бяла Слатина
Вътрешен правилник за защита на личните данни в община Бяла Слатина.
Вътрешни правила за организационните процедури по извършване на инвентаризация на активите, пасивите, материалните запаси, разчетите и касата в община Бяла Слатина, и за организационните процедури по бракуването и ликвидирането на негодните активи на община Бяла Слатина в сила от 1.11.2018 г.
Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите за установяване конфликт на интереси в община Бяла Слатина.
Вътрешни правила за финансово управление и контрол за въвеждане и осъществяване на контролни дейности в община Бяла Слатина.
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Бяла Слатина.
Вътрешни правила за мониторинг, контрол и оценка на политики в социалната сфера, прилагани от общинска администрация Бяла Слатина
Архив! - Вътрешни правила за заплатите на работещите по служебни и по трудови правоотношения в делегираната от държавната дейност "Общинска администрация" на община Бяла Слатина. 
Вътрешни правила за пропускателния режим в сградата на община Бяла Слатина
Вътрешни правила за предотвратяване, разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности, в контекста на изпълнение на проекти, финансирани от ЕС в община Бяла Слатина
Вътрешни правила за мониторинг и процедури за извършване на проверки на място и верификация на искания за средства по проекти, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
Вътрешни правила във връзка с процеса на искания за отпускане на средства и контрол на разходите по проекти, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в община Бяла Слатина
Архив - Вътрешните правила за изпълнение на закона за достъп до обществена информация в община Бяла Слатина
Архив - Вътрешни правила за заплатите на работещите по служебни и по трудови правоотношения в делегираната от държавата дейност в "Общинска администрация" в община Бяла Слатина
Архив - Вътрешни правила за заплатите на работещите по служебни и по трудови правоотношения в делегираната от държавата дейност в "Общинска администрация" в община Бяла Слатина
Архив - Вътрешни правила за заплатите на работещите по служебни и по трудови правоотношения в делегираната от държавата дейност в "Общинска администрация" на община Бяла Слатина
Архив - Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Бяла Слатина
Архив - Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Бяла Слатина
Архив - Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в община Бяла Слатина.
Архив - Вътрешни правила за заплатите на работещите по служебни и по трудови право-отношения в делегираната от държавата дейност в “Общинска администрация” на община Бяла Слатина
Архив -  Вътрешни правила за финансово управление и контрол
Архив - Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Бяла Слатина / отм. със заповед № 754/27.12.2013 г. на кмета на общината/
 
 

Наименование Брой тегления
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА-06.12.2021г..pdf 2 Изтегли документ с име "ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА-06.12.2021г..pdf"
Заповед №606 от 19.10.2022 г..pdf 65 Изтегли документ с име "Заповед №606 от 19.10.2022 г..pdf"
Мерки за предпазване на служителите от общинска администрация - Бяла Слатина от нараняване или загуба на живот в резултат на ПТП настъпили по време на работа.pdf 893 Изтегли документ с име "Мерки за предпазване на служителите от общинска администрация - Бяла Слатина от нараняване или загуба на живот в резултат на ПТП настъпили по време на работа.pdf"
ВП ЗДОИ 30.03.2022Г..pdf 1421 Изтегли документ с име "ВП ЗДОИ 30.03.2022Г..pdf"
Правилник за вътрешния трудов ред в Община Бяла Слатина.pdf 2302 Изтегли документ с име "Правилник за вътрешния трудов ред в Община Бяла Слатина.pdf"
VP_AO.pdf 2497 Изтегли документ с име "VP_AO.pdf"
VP_KEP.pdf 2404 Изтегли документ с име "VP_KEP.pdf"
VP_EAU.pdf 2391 Изтегли документ с име "VP_EAU.pdf"
VP_PIM_OPEN_DATA.pdf 2398 Изтегли документ с име "VP_PIM_OPEN_DATA.pdf"
VP_OD.pdf 2466 Изтегли документ с име "VP_OD.pdf"
VP_CEOC.pdf 2496 Изтегли документ с име "VP_CEOC.pdf"
VP_CCEB.pdf 2450 Изтегли документ с име "VP_CCEB.pdf"
PMIS.pdf 2417 Изтегли документ с име "PMIS.pdf"
Zapoved 269 14.04.21_VP_rabotna_zaplata.pdf 2573 Изтегли документ с име "Zapoved 269 14.04.21_VP_rabotna_zaplata.pdf"

Потърсете в сайта

Местоположение