ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Уведомления за Инвестиционни предложения.

Дата на публикуване: 17.04.2018 17:30
Инвестиционно предложение на фотоволтаична централа с мощност до 150kWp върху покриви на съществуващи сгради за собствени нужди и продажба на ел. енергия, трафопост и кабелна линия 20 kW, в поземлен имот с идентификатор 07702.501.3484 гр. Бяла Слатина -публикувано на 30.09.2022


Изясняване на обществения интерес за инвестиционно предложение (ИП)  за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), 3000kW", в поземлен имот с идентификатор 07702.311.97 (УПИ III-97), кв. 199,  местност "Агиното Бранище", землище гр. Бяла Слатинау възложител "ЛОГИ 9" ЕООД - публикувано на 29.09.2022 г. 


Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), 3000kW", в поземлен имот с идентификатор 07702.311.97 (УПИ III-97), кв. 199,  местност "Агиното Бранище", землище гр. Бяла Слатинау възложител "ЛОГИ 9" ЕООД - публикувано на 29.09.2022 г. 


Уведомлеие за инвестиционно предложение от "ЛОГИ 9" ООД, относно: Изграждане на фотоволтаична централа 3000kw в гр. Бяла Слатина, УПИ III 97, в месността "Агоно бранище".   - натисни върху текста.   Публикувано на 23.08.2022 г.


Уведомление от РИОСВ -Враца, относно: Инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична централа 3000kw" в поземлен имот, УПИ III 97, в гр. Бяла Слатина, в местността "Агинити бранище".  - натисни върху текста.  Публикувано на 23.08.2022 г.


Уведомлеие за инвестиционно предложение от "ЛОГИ 9" ООД, относно: Изграждане на фотоволтаична централа 3000kw в гр. Бяла Слатина, УПИ III 98, в месността "Агоно бранище".   - натисни върху текста.   Публикувано на 23.08.2022 г.


Уведомление от РИОСВ -Враца, относно: Инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична централа 3000kw" в поземлен имот, УПИ III 98, в гр. Бяла Слатина, в местността "Агинити бранище".  - натисни върху текста.  Публикувано на 23.08.2022 г.


Уведомление за инвестиционно предложение от "БИЛАС" ЕООД с. Долни Луковит, обл. Плевен, относно "Изграждане на фотоволтаична система в УПИ XVIII-109а, кв. 10в с. Соколаре, с подобект: Кабел НН от РК на ФВС до Тел." - публикувано на 25.07.2022 г. 


Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от "СОЛАР ЕНЕРДЖИ 2000" ЕООД - публикувано на 25.07.2022 г.


Инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с мощност 950 Kw и ЗРУ 20 Kv (трафопост), монтирана в имот с № 07148.202.4, местност Бабките, с. Бърдарски геран с възложител СОЛАР ЕНЕРДЖИ 2000 с. Средец, общ. Опан, обл. Стара Загора - публикувано на 03.06.2022 г.


Решение № ВР-22-ПР/2022 г. на РИОСВ - Враца, относно преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда - публикувано на 11.05.2022 г. 


Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, относно постъпила заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води - Порови води в Квартернера - р. Скът - публикувано на 19.04.2022 г.


Уведомление за инвестиционно предложение на Дунав Солар Плант ЕООД, относно изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ), с индикативна инсталирана мощност до 450 MW и на прилежщата техническа инфраструктура за присъединяване на ФтЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина, в землището на с. Габаре и с. Драшан - публикувано на 30.03.2022 г. 


Процедура за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор (КИ) "Бриша", находящ се в поземлен имот (ПИ) 72521.63.3 по КККР на с. Тлачене, община Бяла Слатина, област Враца - публикувано на 02.02.2022 г.


Уведомление за инвестиционно намерение: „ФТЕЦ“ с индикативна инсталирана мощност до 450W и на прилежащата инфраструктура за присъединяване на ФТЕЦ към електропреносната мрежа високо напрежение на територията на община Бяла Слатина - публикувано на 24.11.2021 г.


Публично съобщение по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите до г-н Атанас Димов управител на "Сакса" ООД - публикувано на 03.11.2021 г.


Програма за управление на отпадъците на Община Бяла Слатина за периода 2021 -2028 г.


Публично съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите до г-жа Людмила Тодорова изп. директор на "Гарант" АД - публикувано на 10.09.2021 


Уведомление за инвестиционно предложение относно заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал.1, ал. 2 и ал. 3 отЗВ данни и документи


Уведомление за инвестиционно предложение относно Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор "КИ Пишураната 2" - ВиК Враца - Бяла Слатина, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07702.501.111 м. Лесопарк


Уведомление за инвестиционно предложение относно Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор "КИ Пишураната 1" - ВиК Враца - Бяла Слатина, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07702.208.17 м. Василовски връх


Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на фотоволтаична централа 1MW, в поземлен имот с идентификатор 07702.146.37, землище гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, възложител: Николай Христов Илиев - публикувано на 27.07.2021 г. 


Уведомление за инвестционно предложение от "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД относно, "Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоражения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти /строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж/, разположени на територията на Област Враца".


Уведомление за инвестиционно предложение относно "Изграждане на стопанска сграда-краварник", в УПИ II-1130, кв. 153 по плана на с. Галиче, общ. Бяла Слатина, обл Враца - публикувано на 09.09.2020 г.


Уведомление за инвестционно предложение относно Стопанска сграда (краварник) в УПИ II-1130, кв. 153 по плана на с. Галиче, Община Бяла Слатина - публикувано на 23.06.2020 г. 


С решение №518 от 27 август 2019 г., на Министерски съвет предоставя концесия за добив на подземни богатства - неметални полузни изкопаеми - индустриални минерални - глауконитова суровина, от находище „Дълбоки дол“, участъци „Мишовец“ и „Синия бряг“, разположено в землището на с. Буковец, община Бяла Слатина, област Враца, на “Симекс“ ЕООД, гр. Криводол


Публично съобщение по чл. 62, ал.1 от Закон за водите до Любчо Чомаковски - публикувано на 02.09.2019 г.


Инвестиционно предложение от Александър Митков Дюлгеров, Еднофамилна двуетажна жилищна сграда в УПИ XXIV - 875, кв. 72 по плана на с. Попица, Община Бяла Слатина.


Инвестиционно предложение за осигуряване на достъпна среда в сградата на МБАЛ Бяла Слатина 


Уведомление за инвестиционно предложение от Земеделски производител Десислав Мариянов Ангелов, гр. Бяла Слатина. Относно модул мини мандра.


„Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складове съдържащи УОЗ - пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ), в складове на територията на РИОСВ - Враца“


Изясняване на общественият интерес за инвестиционно предложение (ИП) за "Мобилна мандра" в ПИ 081038, мест. "Туланеца" с. Търнава, общ. Бяла Слатина, с възложител "Северозапад-2016" ЕООД


Съобщение съгласно чл.62а ал.1 от Закона за водите. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, р. Скът, с. Търнава


Инвестиционно намерение за отглеждане и развъждане на риба в съществуващ язовир в с. Търнава, обл. Враца, с възложител "Димитър Въльовски" ЕООД


Съобщение съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, за постъпило заявление в Басейнова Дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, относно ползване на река Скът за заустване на отпадъчни води


ВиК ООД гр. Враца. Обява за инвестиционно предложение "Изграждане на канализационен профил 27, ул. Ломска, гр. Бяла Слатина."


Благоустрояване и обновяване на паркове и градини в гр. Бяла Слатина


Обновяване на материалната база на детска градина „Радост“


Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина


Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).


Инвестиционно предложение (ИП) за "Развъждане на риба в язовир в с. Тлачене", разположен в имот Nо 000079.


Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), МРРБ.     15.06.2018 г., 15:50


Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия на ВиК ООД, гр. Враца.


Инвестиционно предложение за подземна кабелна линия в местността "Агиното бранище" гр. Бяла Слатина. - натисни върху текста.   17.04.2018 г.  17.30


Инвестиционно намерение относно: Изясняване на обществен интерес за "Изграждане на предприятие за производство на млечни продукти" в с. Алтимир. 02.04.2018


Наименование Брой тегления
S22C-822093014100.pdf 0 Изтегли документ с име "S22C-822093014100.pdf"
S22C-822092910100.pdf 0 Изтегли документ с име "S22C-822092910100.pdf"
S22C-822092914490.pdf 0 Изтегли документ с име "S22C-822092914490.pdf"
2308-4.pdf 43 Изтегли документ с име "2308-4.pdf"
2308-2.pdf 36 Изтегли документ с име "2308-2.pdf"
2308-1.pdf 38 Изтегли документ с име "2308-1.pdf"
2308-3.pdf 37 Изтегли документ с име "2308-3.pdf"
3200-54 14.07.22 (1).pdf 95 Изтегли документ с име "3200-54 14.07.22 (1).pdf"
3200-45-3 19.07.22.pdf 81 Изтегли документ с име "3200-45-3 19.07.22.pdf"
3200-45 01.06.2022.pdf 183 Изтегли документ с име "3200-45 01.06.2022.pdf"
3200-88-36.pdf 279 Изтегли документ с име "3200-88-36.pdf"
suobshtenie 19.04.pdf 313 Изтегли документ с име "suobshtenie 19.04.pdf"
imgA7F9-4-42.pdf 413 Изтегли документ с име "imgA7F9-4-42.pdf"
уведомление за инвестиционно предложение.rar 524 Изтегли документ с име "уведомление за инвестиционно предложение.rar"
уведомление за инвестиционно намерение.pdf 856 Изтегли документ с име "уведомление за инвестиционно намерение.pdf"
Сакса ООД.pdf 786 Изтегли документ с име "Сакса ООД.pdf"
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЩ.БЯЛА СЛАТИНА.pdf 858 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЩ.БЯЛА СЛАТИНА.pdf"
съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите до г-жа Людмила Тодорова изп. директор на \"Гарант\" АД.pdf 1047 Изтегли документ с име "съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите до г-жа Людмила Тодорова изп. директор на \"Гарант\" АД.pdf"
imgCDCD.pdf 1010 Изтегли документ с име "imgCDCD.pdf"
2400-657.pdf 1061 Изтегли документ с име "2400-657.pdf"
2400-656.pdf 1013 Изтегли документ с име "2400-656.pdf"
investicionno_Nikolai_Iliev.pdf 835 Изтегли документ с име "investicionno_Nikolai_Iliev.pdf"
img7D21-pages-1-19.pdf 1041 Изтегли документ с име "img7D21-pages-1-19.pdf"

Потърсете в сайта

Местоположение