ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Други

Дата на публикуване: 22.01.2016 17:07

Политика на Община Бяла Слатина за участие в публични предприятия с общинско участие в капитала - прието с решение 340/25.02.2021; публикувано на - 04.03.2021 г.


Oтчет за дейността на Mестната Kомисия за Борба срещу Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни през 2019 г.


Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Бяла Слатина, съгласно чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование.


Информация относно: Готовност за зимно поддържане, сезон 2019 - 2020 г., на територията на община Бяла Слатина.


Правила за определяне работните заплати на директорите на общинските детски заведения за 2018 г.


Отчет за дейността на Местната Комисия за Борба срещу Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни през 2016г.


Етичен кодекс за поведение на служителите в общинската администрация


Харта на клиента


Риск регистър


Примерни критерии - влияние


Наименование Брой тегления
politika_predprijatija.doc 548 Изтегли документ с име "politika_predprijatija.doc"

Потърсете в сайта

Местоположение