ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Наредби

Дата на публикуване: 22.01.2016 16:14
 
 
 
 
Наредба No 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  (изм.доп. с реш.№476/29.07.2021 г.)   - виж файла в "Прикачени документи" по-долу
 
Наредба № 12 за управление на общинските пътища на територията на община Бяла Слатина.

Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина

Наредба № 15 за стопанисване и регистрация на кучета в община Бяла Слатина

Наредба № 16 за условията и реда за упражняване правата на община Бяла Слатина в търговски дружества с общинско участие в капитала.

АрхивНаредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от община Бяла Слатина върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Архив - Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от община Бяла Слатина върху  общинската част от капитала на търговските дружества


Наредба № 17 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг.   - Публикувана на 29.07.2019 г.
 
Наредба № 18 за определяне размера на местните данъци на територията на община Бяла Слатина. - изменена и допълнена с решение 56/30.01.2020 г., публ. на 05.02.2020 г.

Наредба № 19 за публично - частните партньорства на територията на община Бяла Слатина

Наредба № 20 за предоставяне на услугите социален асистент и домашен помощник

Наредба № 21 за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал.3  и чл.225а, ал.1 от ЗУТ на територията на община Бяла Слатина.

Наредба № 22 за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на община Бяла Слатина

Наредба № 23 за условията и реда за извършване на социални услуги в община Бяла Слатина
 
 
 

Потърсете в сайта

Местоположение