ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Наредби

Дата на публикуване: 22.01.2016 16:14

Наредба № 30 за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Бяла Слатина.   - публикувана на 27.04.2023 г.


Наредба № 29 за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи  от общински поземлен фонд (ОПФ).  - публикувано на 30.03.2023 г.


Проект- Наредба № 29 За таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд - Проект! - публикувано на 17.02.2023 г.
Мотиви към проект за приемане на Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд на територията на Община Бяла Слатина - 17.02.2023 г.


Обновено - Наредба № 18 за определяне размера на местните данъци на територията на община Бяла Слатина. - изменена и допълнена с решение 847 / 21.12.2022 г.,  публ. на 29.12.2022 г.

Наредба 28 за отпускане на стипендии на студенти и специализанти.  - публикувана на 05.10.2022 г.
 
 
 
 
Наредба No 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  (изм.доп. с реш.№476/29.07.2021 г.)   - виж файла в "Прикачени документи" по-долу
 
Наредба № 12 за управление на общинските пътища на територията на община Бяла Слатина.

Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина

Наредба № 15 за стопанисване и регистрация на кучета в община Бяла Слатина

Наредба № 16 за условията и реда за упражняване правата на община Бяла Слатина в търговски дружества с общинско участие в капитала.

АрхивНаредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от община Бяла Слатина върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Архив - Наредба № 16 за условията и реда за упражняване на правата на собственик от община Бяла Слатина върху  общинската част от капитала на търговските дружества


Наредба № 17 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг.   - Публикувана на 29.07.2019 г.
 
Наредба № 18 за определяне размера на местните данъци на територията на община Бяла Слатина. - изменена и допълнена с решение 56/30.01.2020 г., публ. на 05.02.2020 г.

Наредба № 19 за публично - частните партньорства на територията на община Бяла Слатина

Наредба № 20 за предоставяне на услугите социален асистент и домашен помощник

Наредба № 21 за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал.3  и чл.225а, ал.1 от ЗУТ на територията на община Бяла Слатина.

Наредба № 22 за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на община Бяла Слатина

Наредба № 23 за условията и реда за извършване на социални услуги в община Бяла Слатина
 
 
 

Наименование Брой тегления
Nar_30_gradska_sreda.doc 38 Изтегли документ с име "Nar_30_gradska_sreda.doc"
Nar_taksi_sm-predn-zemi_OPF.doc 76 Изтегли документ с име "Nar_taksi_sm-predn-zemi_OPF.doc"
Мотиви Наредба такси ОПФ.docx 131 Изтегли документ с име "Мотиви Наредба такси ОПФ.docx"
Наредба такса промяна предназначение ОПФ.doc 152 Изтегли документ с име "Наредба такса промяна предназначение ОПФ.doc"
nar_18_obst_danaci_21_12_22.doc 323 Изтегли документ с име "nar_18_obst_danaci_21_12_22.doc"
naredba_stipendii.doc 368 Изтегли документ с име "naredba_stipendii.doc"
naredba5_BSl_MTD_11_07_22.doc 747 Изтегли документ с име "naredba5_BSl_MTD_11_07_22.doc"
naredba5_BSl_MTD_22_12_21.doc 990 Изтегли документ с име "naredba5_BSl_MTD_22_12_21.doc"
Наредба No 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 1520 Изтегли документ с име "Наредба No 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество"
naredba5_BSl_MTD_25_02_21.doc 1524 Изтегли документ с име "naredba5_BSl_MTD_25_02_21.doc"
nova_Nar_16.docx 1664 Изтегли документ с име "nova_Nar_16.docx"
NAR_bu_10_28_01_21.doc 1923 Изтегли документ с име "NAR_bu_10_28_01_21.doc"

Потърсете в сайта

Местоположение