ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ОП "Чистота и строителство"

Дата на публикуване: 27.09.2012 11:16

Предприятието е създадено с решение на Общински съвет - Бяла Слатина № 519 по Протокол № 31 от 27.06.2013 г.

Директор - инж. Атанас Калчовски
за контакти: 0915 82502, 0893612193

Основни дейности на Общинското предприятие са:
 -   Сметосъбиране и сметоизвозване;
 -   Опазване на околната среда;
 -   Чистота и поддържане на общинската инфраструктура;
 -   Ремонт и поддръжка на материалната база на общината в сферата на културата, образованието, здравеопазването, спорта, социалните дейности, общински сгради и жилища;
-   Поддържане, почистване и благоустрояване на гробищните паркове и обредните зали към тях, а именно: Християнски гробищен парк, Мюсюлмански гробищен парк, Сграда „Обреден дом” и тухлена сграда, находяща се в Християнски гробищен парк;
-   Събиране на такси и цени на услуги по Наредба № 5 на Общински Съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина;
-   Контрол за спазване на Наредба № 21 на МЗ за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници;
-   Контрол за спазване на Наредбата за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на Община Бяла Слатина;

 Правилник за дейността, структурата, численият състав и предоставеното за управление общинско имущество на общинско предприятие ”Чистота и Строителство” град Бяла Слатина. - изменен с решение 785 / 26.10.2022 г.  - публ. 01.11.2022 г.
 

 
  1. ОП \"Чистота и строителство\" - Текуща страница
  2. ОП \"Пазари и социални дейности\"

Потърсете в сайта

Местоположение