Сигнали за корупция
КМЕТ
 

инж. Иво Ценов Цветков  
 кмет на община Бяла Слатина

за контакти: еmail - bslatina@mail.bg, obst_bs@yahoo.com,
телефон - (0915) 82011, факс – (0915) 82914, с
тая - 302

Роден на 28.10. 1966 г. в гр. Бяла Слатина. Средното си образование завършва в гимназия "Васил Левски" в родния си град. След отбиване на редовна военна служба в ШЗО "Христо Ботев" гр. Плевен е възпитаник на Академията на МВР, която завършва със специалност "Инженер по противопожарна техника и безопасност" и "Строителен инженер по водоснабдяване и канализация".
През октомври 1990 г. започва работа като инспектор "Държавен противопожарен контрол" в РСПБЗН гр. Оряхово. От 1993 г. е началник на РСПБЗН гр. Оряхово.
От юли 2000 г. е началник РСПБЗН гр. Бяла Слатина.
От 10.11.2011 г. е кмет на Община Бяла Слатина.


Правомощия на кмета на общината

 

Правомощията на кмета на общината са уредени в чл.44 от ЗМСМА. Те са:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници,ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1,т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. председателства съвета по сигурност;

12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

14. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

15. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

16. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

17. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

18. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;

19. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.

 20.Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

21. Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари

Програма за управление на община Бяла Слатина за мандат 2015-2019 г.

Програма за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
Отчет на изпълнението на Програмата за управление на Кмета на община Бяла Слатина за мандат 2011 - 2015 г.
Отчет на кмета за изпълнение на мандатната програма през третата година от управлението
Отчет на Кмета  за изпълнение на мандатната програма през втората година от управлението
Отчет на Кмета  за изпълнение на мандатната програма през първата година от управлениетоПриемна за граждани

Приемен ден на Кмета се осъществява всяка сряда от 14.00 до 16.00 часа.

ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА ПИСМЕНИ СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

Намира се в Центъра за услуги и информация на гражданите. Пощенската кутия се проверява периодично и постъпилата кореспонденция се докладва на Кмета.Анонимните сигнали не се зачитат и не се образува преписка.