ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

О Б Я В Л Е Н И Е

Дата на публикуване: 27.11.2013 10:01
изх. № 9100-57 / 26.11. 2013г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение /ДВ бр. 25/2003 г. изм. и доп. ДВ бр. 3/2006 г.
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68 уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:
 „Разширяване на Гробищен парк в гр. Бяла Слатина", община Бяла Слатина, обл. Враца.
Площадката за реализиране на инвестиционното предложение се намира в землището на град Бяла Слатина, разположено върху земеделска земя – общинска собственост:     Поземлен имот № 579003 с начин на трайно ползване изоставена нива, с площ от 3, 779 дка в местността „Деновска воденица”, по КВС на землището на град Бяла Слатина, актуван с акт за Общинска собственост № 2472 от 08.10.2013г.;
    Поземлен имот имот № 579004 с начин на трайно ползване изоставена нива, с площ от 3, 130 дка в местността „Деновска воденица”, по КВС на землището на град Бяла Слатина, актуван с акт за Общинска собственост № 2473 от 08.10.2013г.
    Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горе посоченото инвестиционно предложение могат да го направят писмено в Община Бяла Слатина, ул.”Кл.Охридски” № 68 или в „РИОСВ”,гр. Враца, ул. „Екз. Йосиф” № 81.

ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ       
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНАПотърсете в сайта

Местоположение