ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Заповед 113 / 09.03.2020 г. на кмета на община Бяла Слатина във връзка с предприемане на противоепидемични мерки на територията на Общината по решение на общинския оперативен щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания

Дата на публикуване: 09.03.2020 08:45

                                

                                                                                           Заповед  № 113/09.03.2020 г.
                                                                                        гр. Бяла Слатина
 
На основание на чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 29, чл.31 и чл. 63, ал.5 от Закона за здравето и във връзка със Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. и Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. и регистрирани случаи на COVID-19 на територията на Република България и препоръките на Националния оперативен щаб.
 
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
 1. Да бъдат преустановени детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията в МБАЛ Бяла Слатина.
 2. Да бъде преустановена работата с потребителите на дневните почасови форми на социални услуги за деца.
 3. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, в т.ч. театри, кина, концерти и др., включително репетиции на танцови и самодейни състави.
 4. Да бъде преустановено провеждането на спортни състезания включително и тренировки в зали. Провеждането на спортни мероприятия на открито да се извършва без публика.
 5. Да бъде преустановена клубната дейност на клубовете на пенсионера, хората с увреждания и клуб на военноинвалида.
 6. Да бъде преустановено провеждането на мероприятия от различен характер в ресторант „Скът“.
 7. Забранявам провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.
 8. Ръководствата на детската ясла, детските градини да организират провеждането на стриктни противоепидемични мерки:
  • строг сутрешен филтър, по време, на който да се измерва температурата на децата с безконтактни термометри;
  • редовна аерация и засилена дезинфекция на помещенията;
  • недопускане провеждането на масови мероприятия на територията на детското заведение.
 1. Дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция“ в общинска администрация Бяла Слатина да осъществява ежедневен контрол за спазване на противоепидемичните мерки в детската ясла, детските градини и социалните услуги и да събира информация за броя на отсъстващите деца от детските градини и колко от тях са по здравословни причини.
 2. Директорите на училищата да изпращат ежедневна информация в общинска администрация за броя на болните ученици на е-мейл: obrazovanie_bsl@abv.bg.
 1. Да бъде извършвана редовна дезинфекция на автобусите превозващи ученици - сутрин и вечер след изпълнение на графика.
 1. Да се прецизира пропусквателния режим в сградата на общинска администрация като:
       - обслужването на гражданите се осъществява само в Центъра за административни услуги, като не се допуска натрупване на голям брой лица пред гишетата за обслужване;
       - при видими симптоми на неразположение /кашляне, кихане, секреция от носа/, лицата да бъдат подканяни да използват предпазни мерки – маски, носни кърпи и др., които да се поставят пред лицето, както и да са на допустима дистанция един от друг, и от служителите на съответното обслужващо гише.
 
      13.Да се засилят санитарно-хигиенните мерки в детските заведения, училищата и заведенията, предоставящи социални услуги в общността като се извършва поне 4 пъти дневно почистване на подове и гладки повърхности с дезинфектант, както и да се осигурят течни сапуни и еднократни кърпи за избърсване на ръцете.
 1. Всички второстепенни разпоредители с общински бюджет да предприемат адекватни мерки за предпазване, както на работниците и служителите си, така и на гражданите.
 1. Ръководителите на структурните звена да не допускат болни служители на работа. Лица с оплаквания – болки в гърлото, суха кашлица, висока температура над 38 градуса да бъдат насочвани към личния си лекар.
 
Заповедта да се сведе до знание на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.
Контрол по настоящата заповед ще упражнявам лично.
 
 
 
 
инж. Иво Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина
 
 
 
 
 
 
 
 

Потърсете в сайта

Местоположение